Year 2018, Volume 18 , Issue 4, Pages 675 - 682 2018-12-27

Gençlik Merkezine Başvuran Adölesanların Menarş Duygu, Menstruasyon Algı‐Bilgi ve Özbakım Pratikleri
Emotional Reactions to Menarch, Menstruation Perception-Knowledge and Self-Care Practices of Adolescents Admitted to Youth Center

Şule Özel [1] , Aslı Oskovi [2] , Sabriye Korkut [3] , Tuba Memur [4] , Yaprak Engin Üstün [5]


Amaç: Adölesan dönemi 10‐19 yaşları arasındaki fiziksel, psikolojik ve sosyal değişimlerin olduğu,

çocukluktan yetişkinliğe geçişteki yaşam biçimi davranışlarının kazanıldığı dinamik devredir. Amacımız

adölesan kızların menarş duygu, mensturasyon algı, bilgiyi aldıkları kaynak, mensturasyon sırasındaki

öz bakım davranışlarını tanımlayarak bu konuda geliştirilecek politikalara rehberlik etmekti.

Materyal ve Metot: Bu tanımlayıcı kesitsel çalışma, hastanemiz gençlik merkezine Temmuz ‐ Ağustos

2018 aralığında muayene olmak veya danışmanlık hizmeti almak için başvuran menarş sonrası, 10‐19 yaş

aralığındaki adölesan kızlar üzerinde yapıldı. Gençlerin yaş, baba mesleklerinin ne olduğu, annelerin

çalışma durumları, okul durumları, menarş yaşı, mensturasyon süresi, menarşta duygusal reaksiyonları,

mensturasyon hakkında bilgi alıp almadıkları, bilgiyi aldıkları kaynak, mensturasyondaki kanın kaynağı

hakkındaki bilgileri, mensturasyon sırasında hijyenik ped kullanımı ve imhası, banyo alışkanlıkları

sorgulandı. Menstruasyon ile ilgili bilgiyi okuldan edinen adölesanlar Grup I’i, okul dışında bir

kaynaktan edinenler Grup II’yi oluşturdu.

Bulgular: Çalışmaya gençlik merkezine başvuran 10‐19 yaş aralığındaki 306 genç kız katıldı. Gençlerin

yaş ortalaması 16,54±2,10 (min: 10, maks: 19) idi. Gençlerin menarş yaş ortalaması 12,8±14 (min: 9, maks:

17), mensturasyon uzunlukları ortalama 6,19±3,60 gün (min: 1, maks: 15) idi. İlk mensturasyon (menarş)

sırasında olumsuz duygu deneyimleyen 139/306 (%45,42) genç vardı. Gençlerin 300/306 (%98,03)’i

kanama tamponu olarak hijyenik ped kullandığını ve hijyenik pedleri evsel atıklarla beraber attığını,

247/306 (%80,71)’i mensturasyon sırasında banyo aldığını ifade etti. Gençlerin 153/306 (%50)’si

mensturasyon ile ilgili bilgiyi okuldan aldığını ifade etti. 203/306 (%66,33) genç ‘Mensturasyon sırasında

gelen kanın kaynağı neresidir?’ sorusuna ‘rahim’ cevabını verdi. Gençlerin 89/306’sı (%29,08)

mensturasyon sırasında iştahta artış olduğunu ifade etti. Gençlerin 175/306’sı (%57,19) menarştan önce

mensturasyon ile ilgili bilgi aldıklarını ifade etti. Okuldan bilgi alan adölesanların (Grup 1) 99/153’ü

(%64,7o) menarştan önce okuldan bilgi almış ve bu grupta menarş öncesi bilgi alma olasılığı, diğer

kaynaklardan bilgi alanlardan (Grup 2) istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur (p=0,008). Grup

1’deki adölesanların 27/153’ünün (%17,64) mensturasyon sırasında banyo alışkanlığının olmadığını ve

mensturasyon kanının kaynağı olarak rahim cevabı verme oranının 98/153 (%64,05) olduğunu ve bu

oranın Grup 2’den farklı olmadığını tespit ettik. Menarşta olumlu duygulanım gösteren adölesanların

104/167’sinin (%62,27) menarş öncesi mensturasyon ile ilgili bilgi aldıklarını ve bilgi alanların olumlu

duygulanım gösterme olasılıklarının anlamlı olarak daha yüksek olduğunu bulduk (p = 0,04).

Sonuç: Toplum sağlığı açısından mensturasyon sırasında kullanılan hijyenik pedlerin imhasının tıbbi

atık kapsamında yapılmasının halk sağlığının korunması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Fertil

dönemdeki kadınların aylık deneyimledikleri mensturasyona yönelik algı ve davranışları adölesan

döneminde şekillenmektedir. Bu bağlamda doğru ve kontrollü bilginin kaynağı olan okullarda

adölesanlara yönelik verilen üreme sağlığı eğitimlerinin içeriğinin, zamanlamasının ve etkinliğinin

gözden geçirilerek yapılan düzenlemelerin fertil dönemdeki kadınların sağlıklı mensturasyon pratikleri

geliştirmelerine yol açacağı kanaatindeyiz.

Objectives: Adolescent period transition from childhood to adulthood between 10-19 years is a dynamic stage in which physical, psychological and social differentiations occur and lifestyle behaviours gained. The objectives of this study were to guide policies about adolescent menstruation management by studying the emotional reactions to menarche, menstruation perception, source of menstruation knowledge, selfcare practices among adolescent girls. 

Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted on Turkish postmenarcheal adolescents, aged 10-19 years admitted “Youth Center” of our hospital for examination or consultancy service between July-August 2018. Ages, father’s job, mother occupational statuses, school statuses, menarchial age, menstruation duration, emotional reactions to menarch, the source of knowledge about menstruation, the knowledge about the source of blood during menstruation, use and disposal way of sanitary pads, bathing habits during menstruation were asked. Adolescents who gained the knowledge about menstruation from school constitute Group I and from other sources Group II. 
Results: Three hundred and six adolescent girls between 10-19 years were included in our study. The mean age of girls was 16.54±2.10 years (min 10-max 19) and menstruation durations were 6.19±3.60 days (min 1-max 15). 139/306 (45.42%) of adolescents experienced negative emotional reactions to menarch. 300/306 (98.03%) girls used sanitary pads as menstrual absorbent. Expressions of adolescents were like these; 247/306 (80.71%) taking shower during mensturation, 153/306 (50%) gained knowledge about menstruation from school, 203/306 (66.33%) gave ‘Uterus’ answer to the question about the source of blood. 89/306 (29.08%) of adolescent reported appetite increase during menstruation. The percentage of adolescents gained knowledge about menstruation before menarch were 175/306 (57.18%) (Table 2). 99/153 (64.70%) of Group 1 were gained knowledge about menstruation before menarch. There were statistically significant differences between Group 1 and Group 2 according to percentage of adolescents gained knowledge before menarch (p=0.01). 27/153 (17.64%) of Group 1 didn’t have bathing habits and 98/153 (64.05%) of them gave ‘Uterus’ answer to question about menstrual blood source, and there weren’t statistically significant differences with Group 2 (p=0.4, p=0.3) (Table 3). 104/167 (%62.27) of adolescents experienced positive emotional reactions to menarch were informed about menstruation before menarch and positive emotional reaction probability of informed adolescents were significantly higher (p = 0.04) (Table 4). 

Conclusion: Disposal of sanitary pads in the scope of medical waste is important for the prevention of public health. Menstruation knowledge and attitude among fertile women are shaped during adolescent period. Making regulations by looking over the content, timing and effectivenes of reproductive health education as the source of restrained and accurate knowledge at schools will lead to healthy menstrual practices of fertile women. 

 • 1. Programming for adolescent health and development. Report of a WHO/UNFPA/UNICEF Study Group on Programming for Adolescent Health. World Health Organ Tech Rep Ser 1999;886:1-260.
 • 2. Amann-Gainotti M. Sexual socialization during early adolescence: the menarche. Adolescence 1986;21: 703–10.
 • 3. UNICEF Çocuk hakları sözleşmesi madde 28-29. https://www.unicef.org/turkey/crc/_cr23d.html 10.1016/j.jpag.2018.03.002 (Erişim Tarihi: 14.10.2018).
 • 4. Rierdan J, Koff E. Premenarcheal predictors of the experience of menarche: a prospective study. J Adolesc Health 1990; 11:404-7.
 • 5. Marván ML, Alcalá-Herrera V. Age at menarche, reactions to menarche and attitudes towards menstruation among Mexican adolescent girls. J Pediatr Adolesc Gynecol 2014;27:61-6.
 • 6. Gölbaşı Z, Doğaner G, Erbaş N. 6-8. Sınıf Adolesan kızlara akran eğitimi yöntemiyle uygulanan menstruasyon sağlığı eğitiminin bilgi ve davranışlar üzerindeki etkisi. TAF Prev Med Bull 2012;11:191-8.
 • 7. Karapanou O, Papadimitriou A. Determinants of menarche. Reprod Biol Endocrinol 2010;8:115.
 • 8. Thomas F, Renaud F, Benefice E, de Meeüs T, Guegan JF. International variability of ages at menarche and menopause: patterns and main determinants. Hum Biol 2001;73:271-90 .
 • 9. Yücel G, Kendirci M, Gül Ü. Menstrual Characteristics and Related Problems in 9-18 Year- Old Turkish School Girls. J Pediatr Adolesc Gynecol 2018;31:350-5.
 • 10. Centers for disease control and prevention. Childhood Obesity Causes & Consequences. https://www.cdc.gov/obesity/childhood/causes.html (Erişim Tarihi:18.10.2018).
 • 11. Ali TS, Rizvi SN. Menstrual knowledge and practices of female adolescents in urban Karachi, Pakistan. J Adolesc 2010;33:531-41.
 • 12. Parker MA, Sneddon AE, Arbon P. The menstrual disorder of teenagers (MDOT) study: determining typical menstrual patterns and menstrual disturbance in a large population-based study of Australian teenagers. BJOG 2010;117:185-92.
 • 13. Esen İ, Oğuz B, Serin HM. Menstrual Characteristics of Pubertal Girls: A Questionnaire-Based Study in Turkey. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2016;8:192-6.
 • 14. Arumugam B, Nagalingam S, Varman PM, Ravi P, Ganesan R. Menstrual hygiene practices: is it practically impractical? Intern J Med Public Heal 2014;4:472–6.
 • 15. Kaur R, Kaur K, Kaur R. Menstrual Hygiene, Management, and Waste Disposal: Practices and Challenges Faced by Girls/Women of Developing Countries. J Environ Public Health 2018;20:1- 9.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Şule Özel (Primary Author)

Author: Aslı Oskovi

Author: Sabriye Korkut

Author: Tuba Memur

Author: Yaprak Engin Üstün

Dates

Publication Date : December 27, 2018

Bibtex @research article { amj499645, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {675 - 682}, doi = {10.17098/amj.499645}, title = {Gençlik Merkezine Başvuran Adölesanların Menarş Duygu, Menstruasyon Algı‐Bilgi ve Özbakım Pratikleri}, key = {cite}, author = {Özel, Şule and Oskovi, Aslı and Korkut, Sabriye and Memur, Tuba and Engin Üstün, Yaprak} }
APA Özel, Ş , Oskovi, A , Korkut, S , Memur, T , Engin Üstün, Y . (2018). Gençlik Merkezine Başvuran Adölesanların Menarş Duygu, Menstruasyon Algı‐Bilgi ve Özbakım Pratikleri. Ankara Medical Journal , 18 (4) , 675-682 . DOI: 10.17098/amj.499645
MLA Özel, Ş , Oskovi, A , Korkut, S , Memur, T , Engin Üstün, Y . "Gençlik Merkezine Başvuran Adölesanların Menarş Duygu, Menstruasyon Algı‐Bilgi ve Özbakım Pratikleri". Ankara Medical Journal 18 (2018 ): 675-682 <http://www.ankaramedicaljournal.com/en/issue/40944/499645>
Chicago Özel, Ş , Oskovi, A , Korkut, S , Memur, T , Engin Üstün, Y . "Gençlik Merkezine Başvuran Adölesanların Menarş Duygu, Menstruasyon Algı‐Bilgi ve Özbakım Pratikleri". Ankara Medical Journal 18 (2018 ): 675-682
RIS TY - JOUR T1 - Gençlik Merkezine Başvuran Adölesanların Menarş Duygu, Menstruasyon Algı‐Bilgi ve Özbakım Pratikleri AU - Şule Özel , Aslı Oskovi , Sabriye Korkut , Tuba Memur , Yaprak Engin Üstün Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17098/amj.499645 DO - 10.17098/amj.499645 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 675 EP - 682 VL - 18 IS - 4 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.499645 UR - https://doi.org/10.17098/amj.499645 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Gençlik Merkezine Başvuran Adölesanların Menarş Duygu, Menstruasyon Algı‐Bilgi ve Özbakım Pratikleri %A Şule Özel , Aslı Oskovi , Sabriye Korkut , Tuba Memur , Yaprak Engin Üstün %T Gençlik Merkezine Başvuran Adölesanların Menarş Duygu, Menstruasyon Algı‐Bilgi ve Özbakım Pratikleri %D 2018 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 18 %N 4 %R doi: 10.17098/amj.499645 %U 10.17098/amj.499645
ISNAD Özel, Şule , Oskovi, Aslı , Korkut, Sabriye , Memur, Tuba , Engin Üstün, Yaprak . "Gençlik Merkezine Başvuran Adölesanların Menarş Duygu, Menstruasyon Algı‐Bilgi ve Özbakım Pratikleri". Ankara Medical Journal 18 / 4 (December 2018): 675-682 . https://doi.org/10.17098/amj.499645
AMA Özel Ş , Oskovi A , Korkut S , Memur T , Engin Üstün Y . Gençlik Merkezine Başvuran Adölesanların Menarş Duygu, Menstruasyon Algı‐Bilgi ve Özbakım Pratikleri. Ankara Med J. 2018; 18(4): 675-682.
Vancouver Özel Ş , Oskovi A , Korkut S , Memur T , Engin Üstün Y . Gençlik Merkezine Başvuran Adölesanların Menarş Duygu, Menstruasyon Algı‐Bilgi ve Özbakım Pratikleri. Ankara Medical Journal. 2018; 18(4): 682-675.