Year 2019, Volume 19 , Issue 3, Pages 539 - 549 2019-09-30

Kadın Hekimlerin Çocuklarına Human Papilloma Virus Aşısı Yaptırma Kararını Etkileyen Faktörler
Factors influencing decision- making for HPV Vaccination of Female Doctors for Their Children

Pınar DÖNER GÜNER [1] , Kerem Han GÖZÜKARA [2]


Amaç: Human Papilloma Virus (HPV) enfeksiyonu en sık görülen seksüel geçişli hastalık olup hem kadınlar hem erkeklerde kanserlere (serviks kanseri, anogenital kanserler, penil kanserler) neden olmaktadır. Her iki cinsiyetin de HPV ile karşılaşma riski yaşamları boyunca en az %50’dir. HPV bulaş riski erken yaşta cinsel ilişkiye başlama ile artış göstermektedir. Günümüzde HPV enfeksiyonu ve buna bağlı lezyonların gelişimini önlemek amaçlı geliştirilen aşıların yanı sıra mevcut lezyonların remisyon ve regresyonunu sağlayan HPV aşıları geliştirilmiştir. Buna rağmen HPV aşısının uygulanma oranları halen düşüktür. Bu çalışmanın amacı doktor annelerin, HPV aşılamasıyla ilgili bilgi durumunu belirlemek, kendi çocuklarına ve hastalarına aşı yaptırıp yaptırmama kararına etki eden faktörleri değerlendirmektir.

Materyal ve Metot: Bu çalışma kesitsel tanımlayıcı özellikte olup, sosyal medya aracılığı ile anket sorularının katılımcılar tarafından doldurulduğu, çocuğu olan 221 doktor anneye uygulandı. Ankette demografik veriler, doktorların HPV aşısı hakkındaki bilgi durumları, HPV aşısını kendi çocuklarına yaptırıp yaptırmama düşünceleri ile HPV aşısını hastalarına önerip önermediklerine dair sorular soruldu. Çalışmamızdaki veriler %95 güven aralığında ve SPSS 21 istatistik analiz programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Tablolarda frekans ve yüzde değerleri kullanılmıştır. Ayrıca çapraz tablolarda yer alan kategorik verilere Ki-Kare testi uygulanmıştır.

Bulgular: “HPV aşısının kanserden koruyucu olduğunu” doğru bilenler %90,14 (n= 192) idi. “HPV aşısının hem kızlara hem erkeklere önerilmesi gerektiğini” doğru bilenler %64,36 (n=130) olup bu bilgiyi bilme durumu açısından hekimlerin branş grupları arasında anlamlı bir fark gözlenmiştir (p=0,001). HPV aşısını çocuğuna yaptırmayı düşünenler %46,51 (n=100), düşünmeyenler %21,40 (n=46) ve kararsız kalanlar ise %32,09 (n=69) idi. Sadece kız çocuğu olanların %53,0’ü (n=53) aşıyı yaptırmayı düşünürken sadece erkek çocuğu olanların %21’i (n=21) aşıyı yaptırmayı düşünüyordu. Hem kız hem erkek çocuğu olanların %26’sı (n=26) aşı yaptırmayı düşünürken, %34,78’si (n=16) aşıyı yaptırmayı düşünmüyordu. Çocuk cinsiyetinin, annelerin HPV aşısını yaptırma düşüncesini etkilediği görülmüştür (p=0,03). Bunun yanı sıra aşıyı çocuğuna yaptırmayı düşünme durumu ile aşıyı hastalarına önerme durumları arasında bir anlamlılık saptanmıştır (p=0,001).

 

Sonuç: Ailelerin aşıyı çocuklarına yaptırmasındaki en önemli faktörler ise aşıya olan güven, aşı hakkındaki bilgi durumları ve doktorlarının önermesidir. Aşıya olan güven hekimlerin bilgi düzeylerinin artışı ve hastalarına aşıyı önermeleri ile artacaktır. Böylece aşılanma oranlarının yükselmesi ve HPV enfeksiyonunun ve ilişkili kanserlerin gelişmesi önemli ölçüde önlenebilecektir.

Objectives: Human Papilloma Virus (HPV) infection is the most common sexually transmitted disease, lead to several cancers seen in both sexes such as cervix, anogenital and penile cancer. The risk of being infected at least once in a lifetime among both males and females is 50%. The risk of HPV contamination increases by sexual activity at early ages. At the present time, HPV vaccines are invented both to prevent HPV infection and related lesions as well as providing remission and regression of existing lesions. However, the rate of HPV vaccination is quite low. The aim of this study was to describe knowledge of doctors regarding HPV vaccination and to evaluate the factors that affect the mothers' decision- making to vaccinate their own children and patients.

Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted via a self-administered questionnaire, shared via social media, among 221 doctors having children. The questionnaire was asked about demographic data, their knowledge regarding HPV vaccine, their thoughts on whether to vaccinate their children with HPV vaccine and their willingness to vaccinate their patients with the vaccine. Statistical analysis was conducted using SPSS 21 statistical program and the data was evaluated with 95% confidence interval. The frequency and the percentage values were calculated and showed in the tables. Moreover, Chi-square test was applied to the categorical data in the cross tables.

Results: The number of respondents knowing “HPV vaccine prevents cancer” was 192 (90.14%). The number of doctors giving right answer to “HPV vaccine should be advised to both girls and boys” question was 130 (64.36%) and the frequency of “knowing this information” among the respondents was statistically significant (p=0.001). The number of answers (yes, no and hesitant) to the question of whether “thinking to vaccinate their children with HPV vaccine” were 100 (46.51%), 46 (21.40%) and 69 (32.09%) respectively. With regard to the gender of the children, 53 doctors (53.0%) having girls only, 21 ones (21.0%) having boys only considered vaccinating their children with HPV vaccine. Additionally, 26 doctors (26.0%) having both girl and boy thought of vaccinating their children with the HPV vaccine and 16 ones (34.78%) thought otherwise. Regarding the gender of children seemed to influence the thought of HPV vaccination among doctors, also mothers (p=0.003). Besides there was a statistical difference between thinking HPV vaccination for their own children and advising HPV vaccination to their patients (p=0.001).

Conclusion: The most important factors affecting parents to vaccinate their children are belief in the reliability to the vaccine, the level of knowledge and the advices conducted by doctors. The trustworthiness of the vaccine will be reinforced by increasing the knowledge level of doctors and advising the vaccine. Therefore, HPV infection and related cancers will be prevented with the help of rising the vaccination rates importantly.

 • World Health Organization [Internet]. https://www.who.int/cancer/PRGlobocanFinal.pdfWorld, (Erişim Tarihi: 30.06.2019). Torre LA, Bray F, Siegel RL, Ferlay J, Lortet‐Tieulent J, Jemal A. Global cancer statistics, 2012. CA: A Cancer Journal for Clinicians 2015;65(2):87-108.
 • Shrestha AD, Neupane D, Vedsted P, Kallestrup P. Cervical Cancer Prevalence, Incidence and Mortality in Low and Middle Income Countries: A Systematic Review. Asian Pac J Cancer Prev2018;19(2):319-24 (doi:10.22034/APJCP.2018.19.2.319).
 • Willoughby BJ, Faulkner K, Stamp EC, Whitaker CJ. A descriptive study of the decline in cervical screening coverage rates in the North East and Yorkshire and the Humber regions of the UK from 1995 to 2005. J Public Health (Oxf) 2006;28(4):355-60.
 • TC Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü [İnternet]. https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kanser-db/istatistik/Turkiye_Kanser_Istatistikleri_2015.pdf, (Erişim Tarihi: 30.06.2019).
 • Munoz N, Bosch FX, de Sanjose S, ve ark. Epidemiologic classification of human papillomavirus types associated with cervical cancer. N Engl J Med 2003;348(6):518-27.
 • Baseman JG, Koutsky LA. The epidemiology of human papillomavirus infections. J Clin Virol 2005;32 (1):16-24 (doi:10.1016/j.jcv.2004.12.008).
 • Bosch FX, Burchell AN, Schiffman M, ve ark. Epidemiology and natural history of human papillomavirus infections and type-specific implications in cervical neoplasia. Vaccine 2008;26 (10):K1-16 (doi:10.1016/j.vaccine.2008.05.064).
 • Gillison ML, Chaturvedi AK, Lowy DR. HPV prophylactic vaccines and the potential prevention of noncervical cancers in both men and women. Cancer 2008;113(10 Suppl):3036-46.
 • Psyrri A, DiMaio D. Human papillomavirus in cervical and head-and-neck cancer. Nat Clin Pract Oncol 2008;5(1):24-3.
 • Brianti P, De Flammineis E, Mercuri SR. Review of HPV-related diseases and cancers. New Microbiol 2017;40(2):80-5.
 • Stanley M. Immunobiology of HPV and HPV vaccines. Gynecol Oncol 2008;109(2 Suppl):15-21 (doi:10.1016/j.ygyno.2008.02.003).
 • Catarino R, Petignat P, Dongui G, Vassilakos P. Cervical cancer screening in developing countries at a crossroad: Emerging technologies and policy choices. World J Clin Oncol2015;6(6):281-90 (doi:10.5306/wjco.v6.i6.281).
 • Kaya C, Üstü Y, Özyörük E, Aydemir Ö, Şimşek Ç, Şahin AD. Sağlık çalışanlarının kanser taramaları hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi. Ankara Med J 2017;17(1):73-83.
 • Harper DM, DeMars LR. HPV vaccines - A review of the first decade. Gynecol Oncol 2017;146(1):196-204.
 • Hancock G, Hellner K, Dorrell L. Therapeutic HPV vaccines. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2018;47:59-72.
 • Dede M. Profilaktik HPV aşıları: güncel yaklaşımlar. Gülhane Tıp Dergisi 2010;52:148-56.
 • HPV Vaccination for Cancer Prevention: Progress, Opportunities,and a Renewed Call to Action. A Report to the President of the United States from the Chair of the President’s Cancer Panel. Bethesda (MD): President’s Cancer Panel; 2018 Nov. [Internet]. https://prescancerpanel.cancer.gov/report/hpvupdate, (Erişim Tarihi: 01.07.2019).
 • Newman PA, Logie CH, Lacombe-Duncan A, ve ark. Parents' uptake of human papillomavirus vaccines for their children: a systematic review and meta-analysis of observational studies. BMJ Ope. 2018;8(4):e019206 (doi:10.1136/bmjopen-2017-019206).
 • Krawczyk A, Knauper B, Gilca V, et al. Parents' decision-making about the human papillomavirus vaccine for their daughters: I. Quantitative results. Hum Vaccin Immunother 2015;11(2):322-9.
 • Lacombe-Duncan A, Newman PA, Baiden P. Human papillomavirus vaccine acceptability and decision-making among adolescent boys and parents: A meta-ethnography of qualitative studies. Vaccine 2018;36(19):2545-58 (doi:10.1016/j.vaccine.2018.02.079).
 • Yüksel KB, Şencan H, Kucur SK,ve ark. Human Papilloma Virus (HPV) enfeksiyonu ve HPV aşısı hakkında bilgi düzeyi ve genel eğilimler; Dumlupınar Üniversitesi-Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki doktor, hemşire ve sağlık personellerini içeren anket taraması. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2015;12(2):64-7.
 • Shabbir M, Barod R, Hegarty PK, Minhas S. Primary prevention and vaccination for penile cancer. Ther Adv Urol 2013;5(3):161-9 (doi:10.1177/1756287212465456).
 • Bogaards JA, Wallinga J, Brakenhoff RH, Meijer CJ, Berkhof J. Direct benefit of vaccinating boys along with girls against oncogenic human papillomavirus: bayesian evidence synthesis. BMJ 2015;350:h2016 (doi:10.1136/bmj.h2016).
 • Walhart T. Parents, adolescents, children and the human papillomavirus vaccine: a review. Int Nurs Rev 2012;59(3):305-11.
 • Mohd Sopian M, Shaaban J, Mohd Yusoff SS, Wan Mohamad WMZ. Knowledge, Decision-Making and Acceptance of Human Papilloma Virus Vaccination among Parents of Primary School Students in Kota Bharu, Kelantan, Malaysia. Asian Pac J Cancer Prev 2018;19(6):1509-14. (doi:10.22034/APJCP.2018.19.6.1509).
 • Revanlı AR, Yüceer C, Şenol E. Aile Hekimlerinin İnsan Papilloma Virusu ve Zona Aşıları Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarının Araştırılması. Klimik Dergisi 2016;29:15-20.
 • Yıldırım M, Düzovalı Ö, Kanık A, Kırık Ö. Türkiye’deki Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlarının İnsan Papilloma Virüs Aşısı Konusundaki Bilgi ve Tutumları. Çocuk Enf Derg 2009;3:62-8.
 • Raley JC, Followwill KA, Zimet GD, Ault KA. Gynecologists' attitudes regarding human papilloma virus vaccination: a survey of Fellows of the American College of Obstetricians and Gynecologists. Infect Dis Obstet Gynecol 2004;12(3-4):127-33.
 • Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği (TJOD). (http://www.tjod.org/tjod-olarak-hpv-asilamasi-hakkinda-gorus-ve-onerilerimiz/), Erişim tarihi: 25.06.2019.
 • Davis K, Dickman ED, Ferris D, Dias JK. Human papillomavirus vaccine acceptability among parents of 10- to 15-year-old adolescents. J Low Genit Tract Dis 2004;8(3):188-94.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Pınar DÖNER GÜNER (Primary Author)

Author: Kerem Han GÖZÜKARA

Dates

Publication Date : September 30, 2019

Bibtex @research article { amj624511, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {539 - 549}, doi = {10.17098/amj.624511}, title = {Kadın Hekimlerin Çocuklarına Human Papilloma Virus Aşısı Yaptırma Kararını Etkileyen Faktörler}, key = {cite}, author = {DÖNER GÜNER, Pınar and GÖZÜKARA, Kerem Han} }
APA DÖNER GÜNER, P , GÖZÜKARA, K . (2019). Kadın Hekimlerin Çocuklarına Human Papilloma Virus Aşısı Yaptırma Kararını Etkileyen Faktörler. Ankara Medical Journal , 19 (3) , 539-549 . DOI: 10.17098/amj.624511
MLA DÖNER GÜNER, P , GÖZÜKARA, K . "Kadın Hekimlerin Çocuklarına Human Papilloma Virus Aşısı Yaptırma Kararını Etkileyen Faktörler". Ankara Medical Journal 19 (2019 ): 539-549 <http://www.ankaramedicaljournal.com/en/issue/48948/624511>
Chicago DÖNER GÜNER, P , GÖZÜKARA, K . "Kadın Hekimlerin Çocuklarına Human Papilloma Virus Aşısı Yaptırma Kararını Etkileyen Faktörler". Ankara Medical Journal 19 (2019 ): 539-549
RIS TY - JOUR T1 - Kadın Hekimlerin Çocuklarına Human Papilloma Virus Aşısı Yaptırma Kararını Etkileyen Faktörler AU - Pınar DÖNER GÜNER , Kerem Han GÖZÜKARA Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17098/amj.624511 DO - 10.17098/amj.624511 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 539 EP - 549 VL - 19 IS - 3 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.624511 UR - https://doi.org/10.17098/amj.624511 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Kadın Hekimlerin Çocuklarına Human Papilloma Virus Aşısı Yaptırma Kararını Etkileyen Faktörler %A Pınar DÖNER GÜNER , Kerem Han GÖZÜKARA %T Kadın Hekimlerin Çocuklarına Human Papilloma Virus Aşısı Yaptırma Kararını Etkileyen Faktörler %D 2019 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 19 %N 3 %R doi: 10.17098/amj.624511 %U 10.17098/amj.624511
ISNAD DÖNER GÜNER, Pınar , GÖZÜKARA, Kerem Han . "Kadın Hekimlerin Çocuklarına Human Papilloma Virus Aşısı Yaptırma Kararını Etkileyen Faktörler". Ankara Medical Journal 19 / 3 (September 2019): 539-549 . https://doi.org/10.17098/amj.624511
AMA DÖNER GÜNER P , GÖZÜKARA K . Kadın Hekimlerin Çocuklarına Human Papilloma Virus Aşısı Yaptırma Kararını Etkileyen Faktörler. Ankara Med J. 2019; 19(3): 539-549.
Vancouver DÖNER GÜNER P , GÖZÜKARA K . Kadın Hekimlerin Çocuklarına Human Papilloma Virus Aşısı Yaptırma Kararını Etkileyen Faktörler. Ankara Medical Journal. 2019; 19(3): 549-539.