Year 2019, Volume 19 , Issue 3, Pages 460 - 467 2019-09-30

Hastanede Yatan Yaşlılarda Polifarmasi ile Kas Gücü ve Fonksiyonu Arasındaki İlişki
The Relationship Between Polypharmacy and Muscle Strength and Function in Hospitalized Elderly Patients

Remzi BAHŞİ [1] , Hande Selvi ÖZTORUN [2] , Tuğba TURGUT [3] , Deniz Mut SÜRMELİ [4] , Çağlar COŞARDERELİOĞLU [5] , Volkan ATMIŞ [6] , Sevgi ARAS [7] , Murat VARLI [8]


Amaç: Yaşlılarda kronik hastalıkların ve semptomların çokluğu nedeniyle polifarmasi yaygındır. 5 veya daha fazla ilaç kullanımı polifarmasi olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte hastanede yatan yaşlıların çoğunda 5 veya fazla ilaç kullanımı vardır, bu yüzden hastanede yatan yaşlılarda polifarmasinin yeniden tanımlanması gerekebilir. Bir çalışmada hastanede tüm yatış boyunca 10 ve daha fazla ilaç kullanımı polifarmasi olarak tanımlanmış ve polifarmasi yürüme hızı ve el sıkma gücü ile negatif ilişkili saptanmış. Bu çalışmada ise hastanede yatan yaşlılarda ölçüm günü el sıkma gücü ve yürüme hızı ile ilaç sayısı arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
Materyal ve Metot: Çalışma yatan hastalarda kesitsel olarak planlandı. Hastaların yaş, cinsiyet, hastalık, ilaç, hastanede kalış süresi bilgileri, mini nutrisyonel değerlendirme testi (MNDT), mini mental durum testi (MMDT), 4 metre yürüme hızı ve el sıkma gücü skorları not edildi. Ölçümlerin yapıldığı gün 10 ve fazla ilaç kullananlar polifarmasi grubuna dâhil edildi. Polifarmasisi olanlar ve olmayanlar yürüme hızı ve el sıkma gücü açısından karşılaştırıldı. İlaç sayısı ile yürüme hızı ve el sıkma gücü arasındaki ilişkiyi araştırmak için korelasyon analizi uygulandı.
Bulgular: Çalışmaya 54 erkek 58 kadın olmak üzere 112 hasta dâhil edildi. Hastaların ortanca yaşı 79.00 (63.00 – 99.00) yıl idi. Gönüllülerin ortanca ilaç sayısı 8,00 (1,00 – 16,00) olarak saptandı. Hastanede yatan yaşlılarda polifarmasi sıklığı %31,3 olarak bulundu. Polifarmasisi olanlarda olmayanlara göre yürüme hızı anlamlı olarak düşükken (p =,006), el sıkma gücü açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu (p>,05).  Ek olarak, ilaç sayısı ile yürüme hızı arasında negatif korelasyon saptandı (rs=-,220, p=,020).
Sonuç: Polifarmasinin ilaç-ilaç etkileşimi, ilaç yan etkisi ve düşme gibi yaşlılarda çok sayıda olumsuz sonuçları mevcuttur. Çalışmamızda polifarmasi yürüme hızı ile negatif ilişkili bulunmuşken el sıkma gücü ile ilişkili bulunmadı. Bu durum muhtemelen baş dönmesi, düşme riski gibi ilaç yan etkileri nedeniyle hareket yeteneğinin etkilenmesinden kaynaklanmış olabilir. Bu bulgulara, dayanarak yatan hastalarda fiziksel performansın daha iyi sağlanması ve immobilizasyondan kaçınmak için polifarmasiden kaçınılmasını öneriyoruz

Objectives: Polypharmacy is common in the elderly due to the large number of chronic diseases and symptoms. Five and more drug use is defined as polypharmacy. However, the majority of hospitalized elderly patients may need to use five or more drugs, so it may be necessary to redefine polypharmacy in this group. In a previous study, use of ten or more drugs during hospital stay was grouped as polypharmacy and it was found that gait speed and grip strength negative correlated with polypharmacy. In this study, we aimed to investigate the relationship between grip strength and gait speed with the number of drugs that were used on the day of measurement in the hospital.
Materials and Methods: The study was performed cross-sectionally in hospitalized patients. Patients' age, gender, diseases, drugs, mini nutritional assessment (MNA), mini mental state examination (MMSE), 4 meter gait speed and grip strength scores were recorded. Patients who received ten or more medications on the day of geriatric test measurements were included in the polypharmacy group. Patients with and without polypharmacy were compared in terms of gait speed and grip strength. Correlation analysis was performed to investigate the association between the number of drugs with grip strength and gait speed.
Results: A total of 112 patients (54 male, 58 female) were included in the study. The median age of the patients were 79.00 (63.00 – 99.00) years. The median number of drugs of volunteers was found as 8.00 (1.00 – 16.00). The frequency of polypharmacy was found as 31.3% in the hospitalized elderly. While the gait speed was significantly lower in patients with polypharmacy than in those without polypharmacy (p =.006), there was no significant difference in terms of grip strength (p>.05). In addition, negative correlation was found between the number of drugs and gait speed (rs=-.220, p=.020).
Conclusion: Polypharmacy has negative consequences such as drug-drug interactions, drug side effects and falls in elderly. In our study, it was found that polypharmacy was negatively correlated with gait speed but not with grip strength. It is likely that this result is due to drug side effects that may affect the mobilization of the individual, such as the risk of dizziness and falling. Based on these findings, we recommend that polypharmacy should be avoided in order to prevent the immobilization of hospitalized patients and to maintain physical performance better.

 • 1. Parsons C. Polypharmacy and inappropriate medication use in patients with dementia: an underresearched problem. Ther Adv Drug Saf 2017;8:31-46.
 • 2. Dookeeram D, Bidaisee S, Paul JF ve ark. Polypharmacy and potential drug-drug interactions in emergency department patients in the Caribbean. Int J Clin Pharm 2017;39:1119-27.
 • 3. Patterson SM, Cadogan CA, Kerse N ve ark. Interventions to improve the appropriate use of polypharmacy for older people. Cochrane Database Syst Rev 2014;10:CD008165.
 • 4. Masnoon N, Shakib S, Kalisch-Ellett L ve ark. What is polypharmacy? A systematic review of definitions. BMC Geriatr 2017;17:230.
 • 5. Yılmaztürk A. Türkiye’de ve dünyada akılcı ilaç kullanımı. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2013;2:42-9.
 • 6. Trumic E, Pranjic N, Begic L ve ark. Prevalence of polypharmacy and drug interaction among hospitalized patients: opportunities and responsabilities in pharmaceutical care. Mater Sociomed 2012;24:68-72.
 • 7. Nobili A, Marengoni A, Tettamanti M ve ark. Association between clusters of diseases and polypharmacy in hospitalized elderly patients: results from the REPOSI study. Eur J Intern Med 2011;22:597-602.
 • 8. Sganga F, Vetrano DL, Volpato S ve ark. Physical performance measures and polypharmacy among hospitalized older adults: results from the CRIME study. J Nutr Health Aging 2014;18:616-21.
 • 9. Appell HJ. Muscular atrophy following immobilisation. A review. Sports Med 1990;10:42-58.
 • 10. Koukourikos K, Tsaloglidou A, Kourkouta L. Muscle atrophy in intensive care unit patients. Acta Inform Med 2014;22:406-10.
 • 11. Arik G, Varan HD, Yavuz BB ve ark. Validation of Katz index of independence in activities of daily living in Turkish older adults. Arch Gerontol Geriatr 2015;61:344-50.
 • 12. Lawton MP, Brody EM. Assessment of older people: self-maintaining and instrumental activities of daily living. Gerontologist 1969;9:179–86.
 • 13. Sarikaya D, Halil M, Kuyumcu ME ve ark. Mini nutritional assessment test long and short form are valid screening tools in Turkish older adults. Arch Gerontol Geriatr 2015;61:56-60.
 • 14. Güngen C, Ertan T, Eker E ve ark. Standardize Mini Mental Test'in Türk Toplumunda Hafif Demans Tanısında Geçerlik ve Güvenilirliği. Türk Psikyatri Derg 2002;13:273-81.
 • 15. Durmaz B, Soysal P, Ellidokuz H ve ark. Validity and reliability of geriatric depression scale-15 (short form) in Turkish older adults. North Clin Istanb 2018;5:216-20.
 • 16. Cruz-Jentoft AJ, Bahat G, Bauer J ve ark. Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. Age Ageing 2019;48:16-31.
 • 17. Studenski S, Perera S, Patel K ve ark. Gait speed and survival in older adults. JAMA 2011;305:50-8.
 • 18. Olmos R, Garcia O, Velasco J ve ark. Prevalence of polypharmacy in older hospitalised patients. Eur J Hosp Pharm 2012;19:242-3.
 • 19. Khandeparkar A, Rataboli PV. A study of harmful drug–drug interactions due to polypharmacy in hospitalized patients in Goa Medical College. Perspect Clin Res 2017;8:180-6.
 • 20. Ahmed B, Nanji K, Mujeeb R ve ark. Effects of Polypharmacy on Adverse Drug Reactions among Geriatric Outpatients at a Tertiary Care Hospital in Karachi: A Prospective Cohort Study. PLoS One 2014;9:e112133.
 • 21. Shah BM, Hajjar ER. Polypharmacy, adverse drug reactions, and geriatric syndromes. Clin Geriatr Med 2012;28:173-86.
 • 22. George C, Verghese J. Polypharmacy and Gait Performance in Community-dwelling Older Adults. J Am Geriatr Soc 2017;65:2082-7.
 • 23. Mühlberg W, Sieber C. Sarcopenia and frailty in geriatric patients: implications for training and prevention. Z Gerontol Geriatr 2004;37:2-8.
 • 24. Bodine SC. Disuse-induced muscle wasting. Int J Biochem Cell Biol 2013;45:2200-8.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Remzi BAHŞİ (Primary Author)

Author: Hande Selvi ÖZTORUN

Author: Tuğba TURGUT

Author: Deniz Mut SÜRMELİ

Author: Çağlar COŞARDERELİOĞLU

Author: Volkan ATMIŞ

Author: Sevgi ARAS

Author: Murat VARLI

Dates

Publication Date : September 30, 2019

Bibtex @research article { amj624716, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {460 - 467}, doi = {10.17098/amj.624716}, title = {Hastanede Yatan Yaşlılarda Polifarmasi ile Kas Gücü ve Fonksiyonu Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {BAHŞİ, Remzi and ÖZTORUN, Hande Selvi and TURGUT, Tuğba and SÜRMELİ, Deniz Mut and COŞARDERELİOĞLU, Çağlar and ATMIŞ, Volkan and ARAS, Sevgi and VARLI, Murat} }
APA BAHŞİ, R , ÖZTORUN, H , TURGUT, T , SÜRMELİ, D , COŞARDERELİOĞLU, Ç , ATMIŞ, V , ARAS, S , VARLI, M . (2019). Hastanede Yatan Yaşlılarda Polifarmasi ile Kas Gücü ve Fonksiyonu Arasındaki İlişki. Ankara Medical Journal , 19 (3) , 460-467 . DOI: 10.17098/amj.624716
MLA BAHŞİ, R , ÖZTORUN, H , TURGUT, T , SÜRMELİ, D , COŞARDERELİOĞLU, Ç , ATMIŞ, V , ARAS, S , VARLI, M . "Hastanede Yatan Yaşlılarda Polifarmasi ile Kas Gücü ve Fonksiyonu Arasındaki İlişki". Ankara Medical Journal 19 (2019 ): 460-467 <http://www.ankaramedicaljournal.com/en/issue/48948/624716>
Chicago BAHŞİ, R , ÖZTORUN, H , TURGUT, T , SÜRMELİ, D , COŞARDERELİOĞLU, Ç , ATMIŞ, V , ARAS, S , VARLI, M . "Hastanede Yatan Yaşlılarda Polifarmasi ile Kas Gücü ve Fonksiyonu Arasındaki İlişki". Ankara Medical Journal 19 (2019 ): 460-467
RIS TY - JOUR T1 - Hastanede Yatan Yaşlılarda Polifarmasi ile Kas Gücü ve Fonksiyonu Arasındaki İlişki AU - Remzi BAHŞİ , Hande Selvi ÖZTORUN , Tuğba TURGUT , Deniz Mut SÜRMELİ , Çağlar COŞARDERELİOĞLU , Volkan ATMIŞ , Sevgi ARAS , Murat VARLI Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17098/amj.624716 DO - 10.17098/amj.624716 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 460 EP - 467 VL - 19 IS - 3 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.624716 UR - https://doi.org/10.17098/amj.624716 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Hastanede Yatan Yaşlılarda Polifarmasi ile Kas Gücü ve Fonksiyonu Arasındaki İlişki %A Remzi BAHŞİ , Hande Selvi ÖZTORUN , Tuğba TURGUT , Deniz Mut SÜRMELİ , Çağlar COŞARDERELİOĞLU , Volkan ATMIŞ , Sevgi ARAS , Murat VARLI %T Hastanede Yatan Yaşlılarda Polifarmasi ile Kas Gücü ve Fonksiyonu Arasındaki İlişki %D 2019 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 19 %N 3 %R doi: 10.17098/amj.624716 %U 10.17098/amj.624716
ISNAD BAHŞİ, Remzi , ÖZTORUN, Hande Selvi , TURGUT, Tuğba , SÜRMELİ, Deniz Mut , COŞARDERELİOĞLU, Çağlar , ATMIŞ, Volkan , ARAS, Sevgi , VARLI, Murat . "Hastanede Yatan Yaşlılarda Polifarmasi ile Kas Gücü ve Fonksiyonu Arasındaki İlişki". Ankara Medical Journal 19 / 3 (September 2019): 460-467 . https://doi.org/10.17098/amj.624716
AMA BAHŞİ R , ÖZTORUN H , TURGUT T , SÜRMELİ D , COŞARDERELİOĞLU Ç , ATMIŞ V , ARAS S , VARLI M . Hastanede Yatan Yaşlılarda Polifarmasi ile Kas Gücü ve Fonksiyonu Arasındaki İlişki. Ankara Med J. 2019; 19(3): 460-467.
Vancouver BAHŞİ R , ÖZTORUN H , TURGUT T , SÜRMELİ D , COŞARDERELİOĞLU Ç , ATMIŞ V , ARAS S , VARLI M . Hastanede Yatan Yaşlılarda Polifarmasi ile Kas Gücü ve Fonksiyonu Arasındaki İlişki. Ankara Medical Journal. 2019; 19(3): 467-460.

Authors of the Article
Hande Selvi ÖZTORUN [2]
Tuğba TURGUT [3]
Deniz Mut SÜRMELİ [4]
Çağlar COŞARDERELİOĞLU [5]
Volkan ATMIŞ [6]
Sevgi ARAS [7]
Murat VARLI [8]