Info

Ankara Medical Journal

e-ISSN: 2148-4570

Publication Managing Director and Owner / Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve İmtiyaz Sahibi:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı adına

Mehmet Uğurlu

Editor in Chief / Baş Editör:

Ahmet KESKİN

Adress / Yazışma Adresi:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi

06800, Bilkent / Ankara

Tel: +90 312 552 60 00 /622604

e-mail:

info@ankaramedicaljounal.com