Yıl 2017, Cilt 17, Sayı 2, Sayfalar 111 - 118 2017-06-23

Gestasyonel Diabetes Mellitusu Olan Gebelerde Antenatal Anksiyete
Antenatal Anxiety in Pregnant Women with Gestational Diabetes Mellitus

Ekrem Orbay [1] , Sabah Tüzün [2] , Berfu Çınkıt [3] , Muhammed Burak Ölmez [4] , Sinem Tekin [5] , Emre Purut [6] , Sadullah Bulut [7] , Mehmet Sargın [8]

764 960

Amaç: Gestasyonel diabetes mellitus (GDM) tüm dünyada giderek artan sıklıkla görülmektedir. Bazı çalışmalarda GDM olan gebelerde anksiyete ve depresyon sıklığının olmayanlara göre daha fazla olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada GDM’nin gebelerde anksiyete düzeyinde artışa neden olup olmadığının saptanması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot: Bu kesitsel çalışma Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’ne Haziran 2014 - Haziran 2015 tarihleri arasında başvuran ve 75 gram oral glikoz yükleme testi sonucunda GDM saptanan ve saptanmayan 281 gebede yapılmıştır. Tüm gebelere araştırmacılar tarafından oluşturulan bir anket formu ve Hastane Anksiyete ve Depresyon (HAD) Ölçeği uygulanmıştır.

Bulgular: Çalışmaya toplamda 281 gebe dahil edilmiş olup, 133 (%47,33)’ü sağlıklı gebe iken 148 (%52,67)’ı gestasyonel diyabet tanısı almıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 30,17 ± 5,62 yıl, gebelik süresi 202,71 ± 56,31 gün idi. Eğitim durumlarına göre katılımcıların 178 (%66,90)’i ilkokul mezunuydu. Gebelerin anksiyete alt ölçek puan ortalaması 9,16 ± 2,88 ve depresyon alt ölçek puan ortalaması 9,05 ± 2,42 olarak saptandı. Tüm gebelerin 108 (%40,30)’inde anksiyete alt ölçek puanı 10 ve üzerinde saptanırken, 236 (%88,40) gebede depresyon alt ölçeği 7 ve üzerinde saptandı.

Sonuç: Çalışmamızda GDM olan gebelerde anksiyete skoru ortalaması GDM olmayanlara göre anlamlı yüksek saptanmış olup depresyon düzeyi açısından iki grup arasında fark tespit edilmemiştir. Her ne kadar gebelikte ortaya çıkan diyabetin anksiyeteye neden olup olmadığı konusunda daha kapsamlı çalışmalar gerekse de, bu çalışma gestasyonel diyabetin antenatal anksiyete skorunda artışa neden olabileceğini düşündürtmektedir.

Objectives: The incidence of gestational diabetes mellitus (GDM) is gradually increasing all over the world. Some studies determined that the prevalence of anxiety and depression is higher in pregnant women with versus without GDM. The present study aimed to determine whether GDM enhances anxiety level in pregnant women.

Materials and Methods: This cross-secitonal study was performed in 281 pregnant women presented to the Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, Gynecology and Obstetrics Clinic between June 2014 and June 2015 and were diagnosed with or without GDM based on 75 gram oral glucose tolerance test. A survey form created by the researchers and Hospital Anxiety and Depression (HAD) Scale were performed in all pregnant women.

Results: A total of 281 pregnant women were enrolled in the study and 133 (47.33%) were healthy, whereas 148 (52.67%) had GDM. The mean age of the participants was 30.17 ± 5.62 years and gestational age was 202.71 ± 56.31 days. According to educational status, 178 (66.90%) of the participants were primary school graduates. The mean scores of anxiety subscale and depression subscale were determined as 9.16 ± 2.88 and 9.05 ± 2.42, respectively. While the score of anxiety subscale was found 10 or higher in 108 (40.30%) pregnant women, the score of depression subscale was 7 or higher in 236 (88.40%) of them.

Conclusion: In our study, the average anxiety score of pregnant women with GDM was significantly higher than women without GDM and no difference was found between the two groups in terms of depression level. Further researches are needed to clarify that diabetes in pregnancy causes anxiety, but this study has shown us that GDM may cause an increase in antenatal anxiety scores.

 • Byrn M, Penckofer S. The Relationship Between Gestational Diabetes and Antenatal Depression. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2015;44(2):246-55.
 • Melville JL, Gavin AR, Guo Y, Fan MY, Katon WJ. Depressive disorders during pregnancy: Prevalence and risk factors in a large urban sample. Obstet Gynecol 2010;116(5):1064-70.
 • Crowther CA, Hiller JE, Moss JR, McPhee AJ, Jeffries WS, Robinson JS. Effect of Treatment of Gestational Diabetes Mellitus on Pregnancy Outcomes. N Engl J Med 2005;352(24):2477-86.
 • Çalık KY, Aktaş S. Gebelikte Depresyon: Sıklık, Risk Faktörleri ve Tedavisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011;3(1):142-62.
 • Kim C, Brawarsky P, Jackson RA, Fuentes-Afflick E, Haas JS. Changes in health status experienced by women with gestational diabetes and pregnancy-induced hypertensive disorders. J Womens Health (Larchmt) 2005;14(8):729-36.
 • Katon JG, Russo J, Gavin AR, Melville JL, Katon W. Diabetes and depression in pregnancy: Is there an association? J Womens Health (Larchmt) 2011;20(7):983–9.
 • Vesga-Lopez O, Blanco C, Keyes K, Olfson M, Grant BF, Hasin DS. Psychiatric Disorders in Pregnant and Postpartum Women in the United States. Arch Gen Psychiatry 2008;65(7):805–15.
 • Daniells S, Grenyer BF, Davis WS, Coleman KJ, Burgess JA, Moses RG. Gestational diabetes mellitus: is a diagnosis associated with an increase in maternal anxiety and stress in the short and intermediate term? Diabetes Care 2003;26(2):385-9.
 • Eskı̇cı̇ L, Demı̇rAkca AS, Atasoy N, Arıkan İ, Harma M. Gebelerde Depresyon Ve Anksiyete Bozukluğunun Obstetrik Sonuçlari ve Yenidoğan Üzerine Etkileri. Anatol J Clin Investig 2012;6(1):10-6.
 • Rumbold AR, Crowther CA. Women’s experiences of being screened for gestational diabetes mellitus. Aust N Z J ObstetGynaecol 2002;42:131-7.
 • Moyer VA. U.S. Preventive Services Task Force: Screening for Gestational Diabetes Mellitus: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement. Ann Intern Med 2008;148:759-65.
 • Tekgöz İ, Sunay D, Çaylan A, Kısa C. Gebeliğin son 3 ayında anksiyete bozukluğu ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi. Türk Aile Hek Derg 2009;13(3):132-6.
 • Ortaarık E, Tekgöz İ, Ak M, Kaya E. İkinci Trimestır Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluğuile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012;1:16-20.
 • Standarts of Medical Care in Diabetes 2015. American Diabetes Association. Diabetes Care 2015;38(Suppl 1):8-16. Aydemir Ö, Köroğlu E (editors). Bölüm 2: Klinik Ölçekler. In: Psikiyatride Kullanılan Klinik Ölçekler. 4th ed. Ankara: HYB Basım Yayın. 2009:206-10.
 • Zigmond AS, Snaith RP. The hospital anxiety and depression scale. Acta Psychiatr Scand 1983;67(6): 361-70.
 • Aydemir Ö, Güvenir T, Küey L, Kültür S. Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik Güvenilirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Derg 1997;8(4):280-7.
 • Trutnovsky G, Panzitt T, Magnet E, Stern C, Lang U, Dorfer M. Gestational diabetes: women’s concerns, mood state, quality of life and treatment satisfaction. J Matern Fetal Neonatal Med 2012; 25(11):2464–6.
 • Satman İ, İmamoğlu Ş, Yılmaz C, Akalın S, Salman S, Dinççağ N. TEMD Diabetes Mellitus Çalışma ve Eğitim Grubu: Glisemik Bozukluklarda Tanı, Sınıflama ve Tarama. In: Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu. 7th ed., Ankara: BAYT Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Ltd Şti. 2015:28-30.
 • Vırıt O, Akbaş E, Savaş HA, Sertbaş G, Kandemir H. Gebelikte depresyon ve kaygı düzeylerinin sosyal destek ile ilişkisi. Arch Neuropsychiatr 2008;45:9-13.
 • Karaçam Z, Ançel G. Depression, anxiety and influencing factors in pregnancy: A study in a Turkish population. Midwifery 2009;25:344-56.
 • Bödecs T, Horvath B, Kovacs L, Diffellne Nemeth M, Sandor J. Prevalence of depression and anxiety in early pregnancy on a population based Hungarian sample. Orv Hetil 2009;150:1888-93.
 • Langer N, Langer O. Comparison of pregnancy mood profiles in gestational diabetes and preexisting diabetes. Diabetes Educ 2000;26:667-72.
 • Kim C, Brawarsky P, Jackson RA, Fuentes-Afflick E, Haas JS. Changes in health status experienced by women with gestational diabetes and pregnancy-induced hypertensive disorders. J Womens Health 2005;14:729-36.
 • Mautner E, Greimel E, Trutnovsky G, Daghofer F, Egger JW, Lang U. Quality of life outcomes in pregnancy and postpartum complicated by hypertensive disorders, gestational diabetes, and preterm birth. J Psychosom Obstet Gynaecol 2009;30:231–7.
 • Lawson EJ, Rajaram S. A transformed pregnancy: the psychosocial consequences of gestational diabetes. Sociol Health Illn 1994;16(4):536–62.
 • Lapolla A, Di Cianni G, Di Benedetto A et al. Quality of Life, Wishes, and Needs in Women with Gestational Diabetes: Italian DAWN Pregnancy Study. Int J Endocrinol 2012;2012:784726.
 • Beucher G, Viaris de Lesegno B, Dreyfus M. Maternal outcome of gestational diabetes mellitus. Diabetes Metab 2010;36(6 Pt 2):522–37.
 • Lau Y, Keung DWF. Correlates of depressive symptomatology during the second trimester of pregnancy among Hong Kong Chinese. Soc Sci Med 2007;64:1802-11.
 • Figueiredo B, Pacheco A, Costa R. Depression during pregnancy and thepostpartum period in adolescent and adult Portuguese mothers. Arch Womens Ment Health 2007;10
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Araştırmalar
Yazarlar

Yazar: Ekrem Orbay

Yazar: Sabah Tüzün

Yazar: Berfu Çınkıt

Yazar: Muhammed Burak Ölmez

Yazar: Sinem Tekin

Yazar: Emre Purut

Yazar: Sadullah Bulut

Yazar: Mehmet Sargın

Bibtex @araştırma makalesi { amj323187, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {17}, pages = {111 - 118}, doi = {10.17098/amj.323187}, title = {Antenatal Anxiety in Pregnant Women with Gestational Diabetes Mellitus}, key = {cite}, author = {Orbay, Ekrem and Tüzün, Sabah and Çınkıt, Berfu and Ölmez, Muhammed Burak and Tekin, Sinem and Purut, Emre and Bulut, Sadullah and Sargın, Mehmet} }
APA Orbay, E , Tüzün, S , Çınkıt, B , Ölmez, M , Tekin, S , Purut, E , Bulut, S , Sargın, M . (2017). Antenatal Anxiety in Pregnant Women with Gestational Diabetes Mellitus. Ankara Medical Journal, 17 (2), 111-118. DOI: 10.17098/amj.323187
MLA Orbay, E , Tüzün, S , Çınkıt, B , Ölmez, M , Tekin, S , Purut, E , Bulut, S , Sargın, M . "Antenatal Anxiety in Pregnant Women with Gestational Diabetes Mellitus". Ankara Medical Journal 17 (2017): 111-118 <http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/29961/323187>
Chicago Orbay, E , Tüzün, S , Çınkıt, B , Ölmez, M , Tekin, S , Purut, E , Bulut, S , Sargın, M . "Antenatal Anxiety in Pregnant Women with Gestational Diabetes Mellitus". Ankara Medical Journal 17 (2017): 111-118
RIS TY - JOUR T1 - Antenatal Anxiety in Pregnant Women with Gestational Diabetes Mellitus AU - Ekrem Orbay , Sabah Tüzün , Berfu Çınkıt , Muhammed Burak Ölmez , Sinem Tekin , Emre Purut , Sadullah Bulut , Mehmet Sargın Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17098/amj.323187 DO - 10.17098/amj.323187 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 118 VL - 17 IS - 2 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.323187 UR - http://dx.doi.org/10.17098/amj.323187 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Antenatal Anxiety in Pregnant Women with Gestational Diabetes Mellitus %A Ekrem Orbay , Sabah Tüzün , Berfu Çınkıt , Muhammed Burak Ölmez , Sinem Tekin , Emre Purut , Sadullah Bulut , Mehmet Sargın %T Antenatal Anxiety in Pregnant Women with Gestational Diabetes Mellitus %D 2017 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 17 %N 2 %R doi: 10.17098/amj.323187 %U 10.17098/amj.323187
ISNAD Orbay, Ekrem , Tüzün, Sabah , Çınkıt, Berfu , Ölmez, Muhammed Burak , Tekin, Sinem , Purut, Emre , Bulut, Sadullah , Sargın, Mehmet . "Gestasyonel Diabetes Mellitusu Olan Gebelerde Antenatal Anksiyete". Ankara Medical Journal 17 / 2 (Haziran 2017): 111-118. http://dx.doi.org/10.17098/amj.323187