Yıl 2017, Cilt 17, Sayı 4, Sayfalar 216 - 225 2017-12-20

Sivas İl Merkezi Sağlık Çalışanlarında Şiddete Maruziyet Sıklığı
Frequency of Healthcare Workers’ Exposure to Violence in the City Center of Sivas

Bahar Türkmenoğlu [1] , Haldun Ergün Sümer [2]

190 345

Amaç: Sağlık kurumlarındaki şiddet hasta, hasta yakınları ya da diğer herhangi bir bireyden gelen, sağlık çalışanı için risk oluşturan tehdit davranışı, sözel tehdit, fiziksel saldırı ve cinsel saldırıdan oluşan durum olarak tanımlanmıştır. Tüm meslek grupları arasında, zor durumdaki bireylerle doğrudan teması gerektiren sağlık hizmet sektöründe çalışanların, iş yeri şiddetinin en önemli hedefi olduğu giderek daha

fazla kabul görmektedir.

Bu çalışmada Sivas il merkezindeki sağlık çalışanlarının şiddete maruziyet sıklıkları araştırılmıştır.
Materyal ve Metot: Sivas il merkezinde 2.927 sağlık çalışanı görev yapmaktadır. Örneklem büyüklüğü %95 güven oranı ve %4 hata payı ile 496 kişi olarak saptanmıştır. Meslek gruplarına göre tabakalı örnekleme yöntemi uygulanmış ve her meslek grubundaki kişilerin seçimi basit rastgele örnekleme yöntemi ile yapılmıştır. Veriler çalışmaya katılanların onamı alınarak yüz yüze anket yöntemi ile toplanmıştır. Veri analizi Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) Version 20.0 programında yapılmıştır. Verilerin analizinde ki-kare testi kullanılmış ve istatistiksel analizlerde anlamlılık p<0,05 olarak kabul edilmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya alınan 496 kişinin %23,29’u hekim, %22,44’ü hemşire, %15,38’i ebe, %6,41’i tekniker, %3,42’si güvenlik, %1,50’si laborant ve %27,56’sını diğer sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Sağlık çalışanlarının %49,79’u son bir yıl içinde, %95,51’i ise sağlık sektöründe çalıştıkları süre boyunca herhangi bir zamanda en az bir şiddet türüne maruz kaldığını belirtmiştir. En sık maruz kalınan şiddet türü %73,72 ile sözel şiddettir. Güvenlik görevlileri %93,75 ile en çok şiddete maruz kalan meslek grubu, Devlet Hastanesi %57,96 ile şiddetin en sık görüldüğü sağlık kurumu, acil servis ise %70,67 ile en çok şiddete en çok uğrayan servis olarak saptanmıştır (p<0,001). Sağlık çalışanlarına en sık şiddet uygulayan kişilerin %36,11 ile hasta ve hasta yakınları olduğu belirtilmiştir.

Sonuç: Sonuç olarak ilimizde sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önemli bir sorun olduğu ve her türlü şiddet oranının yüksekliği dikkat çekicidir. Toplumun şiddet konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi, sağlık kurumlarında güvenlik önlemlerine önem verilmesi gerekmektedir.

Objectives: Violence in health care facilities is defined as; the case of any threat attitude, verbal threat, physical assault and sexual assault caused by patients, their relatives or other individuals. It is widely accepted that; among all occupational groups, health care industry workers, who are in direct contact with individuals in difficult situations, are more and more victims of workplace violence.
In this study, the health workers’ frequency of exposure to violence who work in the city center was investigated.
Materials and Methods: In Sivas, 2,927 health workers are working. The sample size has been identified as 496 people with of 95% level of trust and 4% margin of error. The stratified sampling based on the occupational groups was applied and the individuals from any occupational group were selected by using simple random sampling method. The data were collected via face-to-face interview upon the consent of subjects. Data analysis was performed using Statistical Package for the Social Sciences(SPSS) Version 20.0 software. Chi-Square test was used in analyzing the data and statistical significance was set at p<0.05.

Results: Of the 496 people enrolled in the study; 23.29% were physicians, 22.44% nurses, 15.38% midwives, 6.41% technicians, 3.42% security, 1.50% laboratory and 27.56% were other health care workers. Of the health workers, 49.79% and 95.51% have faced at least one type of violence respectively in the past year or at any time while they have been working in the healthcare industry. The most common type of violence exposure is the verbal violence by 73.72%. Security guards are the most frequent violence victims by 93.75%, State Hospitals are the most common health agencies of violence by 57.96 %, and emergency service is the most common service suffering violence by 70.67% (p<0.001). The ones, who are most frequently engaged in violence against healthcare professionals are the patients and patients’ relatives (36.11%).

Conclusion: As a result; violence against health care workers in our province is a major problem and it is noteworthy that of all kinds of violence are at a high rate. It is necessary to educate and inform the society about violence, and to pay more attention to security measures in healthcare facilities.

 • 1- World Health Organization. Violence and Health: Task Force on Violence and Health, 1998. http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_en.pdf, erişim tarihi: 03.06.2017.
 • 2- Warshaw LJ. Workplace violence: preventive and interventive strategies. JOEM 1996; 38:993-1005.
 • 3- Saines JC. Violence and aggression in A&E: recommendations for action. Accid Emerg Nurs 1999;7:8-12.
 • 4- Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası: Sağlık çalışanları şiddet araştırması. Ankara: Sağlık-Sen Yayınları; 2013. http://www.sagliksen.org.tr/cdn/uploads/gallery/pdf/fbda8576fd0d6d6de70f52f76b914672.pdf, erişim tarihi: 03.06.2017.
 • 5- Keser Özcan N, Bilgin H. Türkiye'de Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Sistematik Derleme. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(6):1442-56.
 • 6- Ayrancı Ü, Yenilmez Ç, Günay Y, Kaptanoğlu C. Çeşitli Sağlık Kurumlarında ve Sağlık Meslek Gruplarında Şiddete Uğrama Sıklığı. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002;3:147-54.
 • 7- Boz B, Acar K, Ergin A et al. Violence toward healthcare workers in emergency departments in Denizli, Turkey. Adv Ther 2006;23(2):364-9.
 • 8- Nau J, Halfens R, Needham I, Dassen T. The de-escalating aggressive behaviour scale: development and psychometric testing. J Ad Nurs 2009; 65(9): 1956-64.
 • 9- The World Health Report 2006- Working together for health. Geneva: World Health Organization; 2006. http://www.who.int/whr/2006/en/, erişim tarihi: 03.06.2017.
 • 10- Kocadağ S. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’ndeki Sağlık Çalışanlarında İş Yeri Şiddeti ve İlişkili Etmenler. Uzmanlık Tezi, Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara; 2009. http://mobbingtezler.blogspot.com.tr/2014/04/ankara-universitesi-tip-fakultesi.html, erişim tarihi: 03.10.2017.
 • 11-Wells J, Bowers L. How prevalent is violence towards nurses working in general hospitals in the UK? J AdvNurs 2002;39(3):230-40.
 • 12- Chen WC, Hwu HG, Kung SM, Chiu HJ, Wang JD. Prevalence and determinants of workplace violence of healthcare workers in a psychiatric hospital in Taiwan. J Occup Health 2008;50(3):288-93.
 • 13- Italia S, Favara-Scacco C, DiCataldo A, Russo G. Evaluation and Art Therapy Treatment of theBurnout Syndrome in Oncology Units. Psycho-Oncology 2008;17:676–80.
 • 14- Öztunç G. Adana ilindeki çeşitli hastanelerde çalışan hemşirelerin çalışma saatlerinde karşılaştıkları sözel ve fiziksel olaylarının incelenmesi. CÜ Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2001;5:1-9.
 • 15- Çelebi İ. Çanakkale 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında görev yapan sağlık çalışanlarının şiddetle karşılaşma durumu ve bu durumun tükenmişlik sendromu üzerine etkisi. Hastane Öncesi Dergisi 2016;1(2): 1-13.
 • 16-Kaya S, Bilgin Demir İ, Karsavuran S, Ürek D, İlgün G. Violence Against Doctors and Nurses in Hospitals in Turkey. Journal of Forensic Nursing 2016;12 (1):26-34.
 • 17- Çam O, Akgün E, Babacan GA, Bilge A, Keskin GÜ. Bir ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesinde çalışan hekim ve hemşirelerin klinik ortamlarını değerlendirmeleri ile iş doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2005;6:213- 20.
 • 18- Aydın M. Isparta-Burdur sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve şiddet algısı. Türk Tabipleri Birliği Isparta-Burdur Tabip Odası Başkanlığı, 2008. www.ttb.org.tr/siddet/images/stories/file/rapor/isparta.doc, erişim tarihi: 03.06.2017.
 • 19- Ayrancı U, Yenilmez C, Balci Y, KaptanoğluC. Identification of Violence in Turkish Health Care Settings. Journal of Interpersonal Violence 2006;21:276-96.
 • 20- Adaş EB, Elbek O, Bakır K. Sağlık Sektöründe Şiddet: Hekimlere Yönelik Şiddet ve Hekimlerin Şiddet Algısı. Gaziantep: TTB Gaziantep-Kilis Tabip Odası; 2008. http://www.ttb.org.tr/siddet/images/file/gaziantepsiddet.pdf, erişim tarihi: 03.06.2017.
 • 21- Şahin N, Dişsiz M. Sağlık Çalışanlarında Aile İçi Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2009;6(2):263-74.
 • 22- Jackson D, Clare J, Mannix J. Who would want to be a nurse? Violence in the workplace a factor in recruitment and retention. J Nurs Manag 2002;10(1):13-20.
 • 23- Jakson M, Ashley D. Physical and psychological violence in Jamaica’s health sector. Rev Panam Salud Publica 2005;18(2):114-21.
 • 24- Özen Çöl S. Psychological violence at work: A study among health workers. Labourand Society 2008;4(19):107-34.
 • 25- Celik Y, SenolCelik S. Sexual harassment against nurses in Turkey. J Nurs Scholarship 2007;39(2):200-6.
 • 26- Ankara Tabip Odası Basın Açıklaması (16.04.2013). http://www.ato.org.tr/announcement/show/315, Erişim tarihi: 03.06.2017.
 • 27- Şahin B, Gaygısız Ş, Balcı FM, Öztürk D, Sönmez MB, Kavalcı C. Yardımcı acil sağlık personeline yönelik şiddet. Tr J EmergMed 2011;11(3):110-4.
 • 28- Uzun O. Perceptions and experiences of nurses in Turkey about verbal abuse in clinical settings. J Nurs Scholarsh 2003;35(1):81-5.
 • 29- Aydın B, Kartal M, Midik O, Büyükakkus A. Violence against general practitioners in Turkey. J Interpers Violence 2009;24(12):1980-94.
 • 30- Annagür B. Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Risk Faktörleri, Etkileri, Değerlendirilmesi ve Önlenmesi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2010;2(2):161-73.
 • 31- Farrell GA, Bobrowski C, Bobrowski P. Scoping workplace aggression in nursing: findings from an Australian study. J Adv Nurs 2006;55(6):778-87.
 • 32- Hesketh KL, Duncan SM, Estabrooks CA, Reimer MA, Giovannetti P, Hyndman K, et al. Workplace violence in Alberta and British Columbia Hospitals. Health Policy 2003;63(3):311-21.
 • 33- Göz F, Kızıl A. Violent behaviors through clinical. Syndrome 2006;18(3):100-3.
 • 34- Aydın B, Kartal M, Midik O, Büyükakkus A. Violence against general practioners in Turkey. J Interpers Violence 2009;24(12):1980-94.
 • 35- Beech B, Leather P. Workplace violence in the healthcare sector: a review of staff training and integration of training evaluation models. Aggr Viol Behav 2006;11(1):27-43.
 • 36- Hahn S, Zeller A, Needham I, Kok G, Dassen T, Halfens RJG. Patient and visitor violence in general hospitals: a systematic review of the literature. Aggr Viol Behav 2008;13(6):431-41.
Konular Sağlık Bilimleri
Dergi Bölümü Araştırmalar
Yazarlar

Yazar: Bahar Türkmenoğlu

Yazar: Haldun Ergün Sümer

Bibtex @araştırma makalesi { amj364161, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {17}, pages = {216 - 225}, doi = {10.17098/amj.364161}, title = {Frequency of Healthcare Workers’ Exposure to Violence in the City Center of Sivas}, key = {cite}, author = {Sümer, Haldun Ergün and Türkmenoğlu, Bahar} }
APA Türkmenoğlu, B , Sümer, H . (2017). Frequency of Healthcare Workers’ Exposure to Violence in the City Center of Sivas. Ankara Medical Journal, 17 (4), 216-225. DOI: 10.17098/amj.364161
MLA Türkmenoğlu, B , Sümer, H . "Frequency of Healthcare Workers’ Exposure to Violence in the City Center of Sivas". Ankara Medical Journal 17 (2017): 216-225 <http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/32969/364161>
Chicago Türkmenoğlu, B , Sümer, H . "Frequency of Healthcare Workers’ Exposure to Violence in the City Center of Sivas". Ankara Medical Journal 17 (2017): 216-225
RIS TY - JOUR T1 - Frequency of Healthcare Workers’ Exposure to Violence in the City Center of Sivas AU - Bahar Türkmenoğlu , Haldun Ergün Sümer Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17098/amj.364161 DO - 10.17098/amj.364161 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 216 EP - 225 VL - 17 IS - 4 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.364161 UR - http://dx.doi.org/10.17098/amj.364161 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Frequency of Healthcare Workers’ Exposure to Violence in the City Center of Sivas %A Bahar Türkmenoğlu , Haldun Ergün Sümer %T Frequency of Healthcare Workers’ Exposure to Violence in the City Center of Sivas %D 2017 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 17 %N 4 %R doi: 10.17098/amj.364161 %U 10.17098/amj.364161