Yıl 2018, Cilt 18, Sayı 1, Sayfalar 40 - 51 2018-03-30

The Status of Nurses' Participation in Leisure Activities and the Determination of Affecting Factors
Hemşirelerin Boş Zaman Etkinliklerine Katılma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Ayten Yılmaz Yavuz [1] , İsa Çelik [2] , Sümeyye Bakır [3]

158 272

Objectives: Nurses are busy working. Nurses sometimes work overtime, at night, and on weekend. Nurses should effectively assess their free time to improve their work efficiency and protect their health. This study was conducted to determine nurses' participation in leisure activities and the factors affecting them.
Materials and Methods: The descriptive study was conducted with 125 nurses at a state hospital who agreed to participate between July 15 and October 15, 2015. The data were collected by face-to-face interview method using a questionnaire consisting of 27 questions prepared by the researchers in the light of the literature. Data were analyzed with SPSS 18.0 statistical package program and descriptive statistics were used in the evaluation of the data. At the beginning of the research, written consent was obtained from the General Secretariat of Rize Public Hospitals Association in terms of ethics. Verbal approval was also obtained from the nurses participating in the study.
Results: It was found that the average age of the nurses participating in the study was 28.10 ± 6.28, 91.20% of them were female, 48.80% of them were at undergraduate level, 57.60% were single and 3.11 ± 1.53 were working on weekdays. It was found that 84.00% of the nurses wanted to have more leisure time, 52.80% of the staff wanted the institution they worked for needed an office to direct them for leisure activities, and 87.20% thought that good evaluation of leisure time improved work efficiency.
Conclusion: The counseling service to evaluate the leisure time offered by the institutions that nurses worked for was found to increase the participation rates in leisure activities and work efficiency.

Amaç: Yürüttükleri hizmet gereği vardiya, nöbet ve ek mesai ile çalışmak durumunda kalan hemşirelerin iş verimlerinin artırabilmesi için, çalışma zamanları ve yaşamla ilgili sorumlulukları dışında kalan boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri gerekir. Bu çalışma hemşirelerin boş zaman etkinliklerine katılma durumlarını ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Materyal ve Metot: Tanımlayıcı olarak yapılan çalışma 15 Temmuz- 15 Ekim 2015 tarihleri arasında bir devlet hastanesinde çalışmaya katılmayı kabul eden 125 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından literatür ışığında hazırlanan 27 sorudan oluşan anket formu kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Veriler SPSS 18.0 istatistik paket programı ile analiz edilmiş ve verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Araştırma öncesinde etik açıdan Rize Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nden gerekli yazılı izin alınmıştır. Ayrıca araştırmaya katılan hemşirelerden sözel onam alınmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 28,10±6,28, %91,20’sinin kadın, %48,80’inin lisans eğitim düzeyinde, %57,60’ının bekâr, aylık çalışılan hafta sonu gün sayısının 3,11±1,53 olduğu bulundu. Hemşirelerin %84,00’ının daha fazla boş zamana sahip olmak istediği, %52,80’inin çalıştığı kurumun çalışanlarını boş zaman etkinliklerine yönlendirmek için bir ofisi olması gerektiğini ve %87,20’sinin boş zamanları iyi değerlendirmenin iş verimini artırdığını düşündüğü bulundu.
Sonuç: Hemşirelere çalıştıkları kurumlar tarafından sunulan boş zamanları değerlendirmeye yönelik danışmanlık hizmetinin boş zaman etkinliklerine katılım oranlarını ve iş verimini artıracağı bulunmuştur.

 • 1. Özdağ S, Yeniçeri M, Fişekçioğlu İ.B, Akçakoyun F, Kürkçü R. Devlet Memurlarının Boş Zaman Değerlendirme Eğilimleri, Antropometrik ve Fiziksel Uygunluk Seviyeleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009(22): 307-23.
 • 2. Aydoğan Y, Aral N. Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu öğrencilerinin boş zamanlarını değerlendirme durumlarının incelenmesi. Millî Eğitim, 2007(173)35: 125-36.
 • 3. Güngörmüş HA, Yetim AA, Çalık C. Ankara’daki Beden Eğitimi Ve Spor Öğrenimi Veren Yüksek Öğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Boş Zamanlarını Değerlendirme Biçimlerinin Araştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi 2006(14)2: 653-66.
 • 4. Sevil T, Şimşek KY, Katırcı H, Çelik O, Çeliksoy MA, Kocaekşi S. Boş zaman ve rekreasyon yönetimi, 1. Baskı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yayını. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Web-Ofset, 2012: 2-5.
 • 5. Karaküçük S. Rekreasyon: Boş Zamanları Değerlendirme. (2014) 7. Baskı, Ankara https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=3C2jBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA9&ots=oHXVp9AtWa&sig=3YrqlD1rdhX3S4BINorNtr1EgQM&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false Erişim Tarihi:05.02.2018.
 • 6. Kurar İ, Baltacı F. Halkın Boş Zaman Değerlendirme Alışkanlıkları: Alanya Örneği. International Journal of Science Culture and Sport Special, 2014(2): 39-52.
 • 7. Akgül BM, Karaküçük S. Free time management scale: Validity and reliability analysis. Journal of Human Sciences, 2015(2)12: 1867-80. 8. 7 Gün-24 Saat/ Hasta Başında. Türkiye’de Hemşirelerin Çalışma Koşulları. THD. Ankara. Aralık 2008. http://turkhemsirelerdernegi.org.tr/tr/yayinlar/thd-yayinlari/brosurler-ve-raporlar/turkiyede-hemsirelerin-calisma-kosullari.aspx. Erişim Tarihi:05.02.2018.
 • 9. Akyüz İ. Hemşirelerin Tükenmişlik ve Depresyon Düzeylerinin Çalışma Koşulları ve Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 2015(3)1: 21-34.
 • 10. Önder G, Aybas M, Önder E. Hemşirelerin Stres Seviyesine Etki Eden Faktörlerin Öncelik Sırasının Çok Kriterli Karar Verme Tekniği İle Belirlenmesi. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 2014(1)1:21-35. 11. Uğurlu N, Yılmaz B, Karacak F. İki farklı hastanede çalışan hemşirelerin mesleki risk faktörlerinin belirlenmesi, Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 2014(18)1: 19-25.
 • 12. Öztürk H, Taner HH. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Amirliğinde Görevli Polislerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıkları. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) 2014(5)2: 424-31.
 • 13. Chen J, Davis KG, Daraiseh NM, Pan W, Davis LS. Fatigue and recovery in 12‐hour dayshift hospital nurses. Journal of nursing management 2014(5)22: 593-603.
 • 14. Sağlık İstatistik Yıllığı 2015 (Güncelleme 2016). Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Ankara; 2016. http://www.sagem.gov.tr/dosyalar/SIY_2015.pdf Erişim Tarihi:05.02.2018.
 • 15. Sabbağ Ç, Aksoy E. Üniversite öğrencileri ve çalışanların boş zaman etkinlikleri: Adıyaman örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011 (4): 10-23.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Araştırmalar
Yazarlar

Yazar: Ayten Yılmaz Yavuz (Sorumlu Yazar)

Yazar: İsa Çelik

Yazar: Sümeyye Bakır

Bibtex @araştırma makalesi { amj408956, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {40 - 51}, doi = {10.17098/amj.408956}, title = {Hemşirelerin Boş Zaman Etkinliklerine Katılma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Çelik, İsa and Bakır, Sümeyye and Yılmaz Yavuz, Ayten} }
APA Yılmaz Yavuz, A , Çelik, İ , Bakır, S . (2018). Hemşirelerin Boş Zaman Etkinliklerine Katılma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Ankara Medical Journal, 18 (1), 40-51. DOI: 10.17098/amj.408956
MLA Yılmaz Yavuz, A , Çelik, İ , Bakır, S . "Hemşirelerin Boş Zaman Etkinliklerine Katılma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi". Ankara Medical Journal 18 (2018): 40-51 <http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/36291/408956>
Chicago Yılmaz Yavuz, A , Çelik, İ , Bakır, S . "Hemşirelerin Boş Zaman Etkinliklerine Katılma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi". Ankara Medical Journal 18 (2018): 40-51
RIS TY - JOUR T1 - Hemşirelerin Boş Zaman Etkinliklerine Katılma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi AU - Ayten Yılmaz Yavuz , İsa Çelik , Sümeyye Bakır Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17098/amj.408956 DO - 10.17098/amj.408956 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 40 EP - 51 VL - 18 IS - 1 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.408956 UR - http://dx.doi.org/10.17098/amj.408956 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Hemşirelerin Boş Zaman Etkinliklerine Katılma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi %A Ayten Yılmaz Yavuz , İsa Çelik , Sümeyye Bakır %T Hemşirelerin Boş Zaman Etkinliklerine Katılma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi %D 2018 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 18 %N 1 %R doi: 10.17098/amj.408956 %U 10.17098/amj.408956
ISNAD Yılmaz Yavuz, Ayten , Çelik, İsa , Bakır, Sümeyye . "Hemşirelerin Boş Zaman Etkinliklerine Katılma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi". Ankara Medical Journal 18 / 1 (Mart 2018): 40-51. http://dx.doi.org/10.17098/amj.408956