Yıl 2018, Cilt 18, Sayı 1, Sayfalar 103 - 116 2018-03-30

Evaluation of Patients’ and Their Relatives' Opinions and Attitudes About Violence Against Health Care Workers
Hastalar ve Yakınlarının Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Nedenleri Konusunda Görüş ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

Sevil Özdemir Takak [1] , Aylin Baydar Artantaş [2]

169 383

Objectives: In this study, it is aimed to evaluate the opinions and attitudes of the patients and their relatives admitted to the Ankara Atatürk Training and Research Hospital on the issue of violence towards healthcare workers.
Materials and Methods: The study was carried out between 01 December 2016 - 01 February 2017 at Ankara Atatürk Training and Research Hospital including patients and their relatives admitted to the hospital between these dates. A questionnaire consisting of 43 questions was conducted to the volunteers who were not health professionals via face to face interview.

Results: Of the 300 respondents, the number of respondents who witnessed violence against healthcare workers was 78(26.00%); and the number of respondents who were engaged in violence towards healthcare workers was 37(12.33%). Verbal violence was most common type both witnessed and practiced. Doctors (48.65%) and nurses (40.55%) were most frequently exposed to violence; state hospitals were the most frequent violent health institutions (67.60%). According to the respondents, the reasons for the increase in the violence against the healthcare workers are as follows: the health institutions are very crowded (73.00%), the patients and their relatives are impatient (65.00%) and lack of education of perpetrators (54.30%). The first three responses to the question of how violence against healthcare workers can be prevented were: the sentences should be deterrent (56.30%), security measures should be increased in health institutions (5.70%) and public education (52.70%). 52.30 % of the respondents think that healthcare workers deserve violence in some cases; 6.30% of them think that ‘there could be elements he/she deserved' when they heard a news about a doctor was killed by violence. 
Conclusion: More than half of the respondents in the study thought that in some cases healthcare workers deserved violence. Detailed studies should be done on the causes of violence and should especially be focused on qualitative studies.

Amaç: Bu çalışmada Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran hasta ve hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusundaki görüş ve tutumlarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Materyal ve Metot: Çalışma 01 Aralık 2016 - 01 Şubat 2017 tarihleri arasında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, bu tarihler arasında hastaneye başvuran hasta ve hasta yakınları dâhil edilerek yapıldı. 43 sorudan oluşan bir anket sağlık çalışanı olmayan gönüllülere yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulandı.
Bulgular: Çalışmaya katılan 300 kişiden, sağlık çalışanlarına şiddet uygulandığına şahit olan katılımcı sayısı 78 (%26,00), sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan katılımcı sayısı ise 37 (%12,33) idi. En sık uygulanan ve şahit olunan sözel şiddet iken, en sık şiddet uygulanan meslek grupları doktor (%48,65) ve hemşireler (%40,55); şiddetin en sık uygulandığı sağlık kurumu ise devlet hastaneleriydi (%67,60). Katılımcılar, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artma sebeplerini, sağlık kurumlarının çok kalabalık olması (%73,00), hasta ve yakınlarının sabırsız olması (%65,00) ve şiddet uygulayanların eğitimsizlikleri (%54,30) olarak belirttiler. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin nasıl engellenebileceği sorusuna ilk üç sırada alınan yanıtlar; verilen cezalar caydırıcı olmalı(%56,30), sağlık kurumlarında güvenlik önlemleri artırılmalı(%53,70) ve halka yönelik eğitimler verilmeli(%52,70) şeklindeydi. Katılımcıların %52,30’ü sağlık çalışanlarının bazı durumlarda şiddeti hak ettiğini düşünürken; %6,30’u bir doktorun şiddet görerek öldürülmesi haberini duyduğunda ‘hak ettiği unsurlar olabilir’ şeklinde düşünmekteydi. 
Sonuç: Çalışmada katılımcıların yarısından çoğu sağlık çalışanlarının gördüğü şiddeti bazı durumlarda hak ettiğini düşünmekteydi. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin nedenleri üzerinde mutlaka detaylı çalışmalar yapılmalı, bu konuda kalitatif çalışmalara ağırlık verilmelidir. 

 • 1. Saines J. Violence and aggression in A&E: recommendations for action. Accident and Emergency Nursing 1999;7(1):8-12.
 • 2. İlhan, MN, Çakır M, Tunca MZ ve ark. Toplum gözüyle sağlık çalışanlarına şiddet: nedenler, tutumlar, davranışlar. Gazi Medical Journal 2013;24(1):5-10.
 • 3. Framework Guidelines for addressing workplace violence in the health sector. Joint Program on Workplace Violence in the Health Sector. International Labour Office, Geneva; 2002. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42617/1/9221134466.pdf, Erişim tarihi: 07/06/2017).
 • 4. Kingma, M (Guest editorial). Workplace violence in the health sector: A problem of epidemic proportion. Intern Nurs Rev 2001;48(3):129-30.
 • 5. Ayranci U, Yenilmez C, Balci Y, Kaptanoglu C. Identification of violence in Turkish health care settings. Journal of Interpersonal Violence 2006;21(2):276-96.
 • 6. Winstanley S, Whittington R. Aggression towards health care staff in a UK general hospital: variation among professions and departments. J Clin Nurs 2004;13(1):3-10.
 • 7. Gülalp B, Karcioglu O, Koseoglu Z, Sarı A. Dangers faced by emergency staff: experience in urban centers in southern Turkey. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2009;15(3):239-42.
 • 8. Al B, Zengin S, Deryal Y, Gökçen C, Yılmaz DA; Yıldırım C. Increased Violence Towards Health Care Staff. JAEM 2012;11(2):115.
 • 9. Chen WC, Hwu HG, Kung SM, Chiu HJ, Wang JD. Prevalence and determinants of workplace violence of health care workers in a psychiatric hospital in Taiwan. J Occup Health 2008;50(3):288-93.
 • 10. Vorderwülbecke F, Feistle M, Linde Klaus. Aggression and violence against primary care physicians—a nationwide questionnaire survey. Dtsch Arztebl Int 2015;112(10):159-65.
 • 11. Kowalenko T, Walters BL, Khare RK et al. Workplace violence: a survey of emergency physicians in the state of Michigan. Ann Emerg Med 2005;46(2):142-7.
 • 12. Zafar W, Siddiqui E, Ejaz K et al. Health care personnel and workplace violence in the emergency departments of a volatile metropolis: results from Karachi, Pakistan. J Emerg Med 2013;45(5):761-72.
 • 13. Xing, K,Jiao M, Ma H et al. Physical violence against general practitioners and nurses in Chinese township hospitals: a cross-sectional survey. PloS one 2015;10(11):e0142954.
 • 14. Carmi-Iluz T, Peleg R, Freud T, Shvartzman P.Verbal and physical violence towards hospital- and community-based physicians in the Negev: an observational study. BMC Health Serv Res 2005;5:54.
 • 15. Adaş EB, Elbek O, Bakır K. Sağlık Sektöründe Şiddet: Hekimlere Yönelik Şiddet ve Hekimlerin Şiddet Algısı. Gaziantep: Gaziantep Kilis Tabip Odası Yayını; 2008.
 • 16. Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu Raporu, 2013. http://212.174.157.46:8080/xmlui/bitstream/handle/11543/2476/201604968.pdf?sequence=1, Erişim tarihi: 07/06/2017).
 • 17. Özcan NK, Bilgin H. Violence towards healthcare workers in Turkey: A systematic review. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 2011;31(6):1442.
 • 18. TTB, http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/siddet-6178.html (Erişim tarihi:07/06/2017).
 • 19. Hahn S, Zeller A, Needham I, Halfens RJG. Patient and visitor violence in general hospitals: a systematic review of the literature. Aggression and Violent Behavior 2008;13(6):431-41.
 • 20. Camerino D, Estryn-Behar M, Conway PM, van Der Heijden BI, Hasselhorn HM. Work-related factors and violence among nursing staff in the European NEXT study: a longitudinal cohort study. Int J of Nurs Stud 2008;45(1):35-50.
 • 21. Shields M,Wilkins K. Factors related to on-the-job abuse of nurses by patients. Health Reports 2009;20(2):7.
 • 22. Kaplan B, Pişkin RE, Ayar B, Violence against health care workers. Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences, 2013;21(1):4-10.
 • 23. Gacki-Smith J, Juarez AM, Boyett L, Homeyer C, Robinson L, MacLean SL. Violence against nurses working in US emergency departments. J Nurs Admin 2009;39(7/8):340-9.
 • 24. Fujita S, Ito S, Seto K, Kitazawa T, Matsumoto K, Hasegawa T. Risk factors of workplace violence at hospitals in Japan. J Hosp Med 2012;7(2):79-84.
 • 25. Nau J, Halfens R, Needham I, Dassen T. The De-Escalating Aggressive Behaviour Scale: development and psychometric testing. J Adv Nurs, 2009;65(9):1956-64.
 • 26. Pınar T, Pınar G. Sağlık Çalışanları ve İşyerınde Şiddet. TAF Preventive Medicine Bulletin, 2013;12(3):3.
 • 27. Harrell E. Workplace violence, 1993-2009: National Crime Victimization Survey and the Census of Fatl Occupational Injuries.Washington, DC: US Department of Justice; 2011.
 • 28. Al B, Sarcan E, Zengi S, Yıldırım C, Doğan M, Kabul S. The public's view of increasing violence toward healthcare staff. JAEM 2015;14(1):19.
 • 29. Owen C, Tarantello C, Jones M, Tennant C. Violence and Aggression in Psychiatric Units. Psychiatr Serv 1998;49:1452-7.
 • 30. Ayranci U. Violence toward health care workers in emergency departments in west Turkey. J Emerg Med 2005;28(3):361-5.
 • 31. Sönmez M,Karaoğlu L, Eğri M, Genç MF, Güneş G, Pehlivan E. Prevalence of workplace violence against health staff in Malatya. Bitlis Eren Univ J Sci& Technol 2013;3(1):26-31.
 • 32. Miedema B, Hamilton R, Lambert-Lanning A. Prevalence of abusive encounters in the workplace of family physicians: a minor, major, or severe problem? Can Fam Physician 2010;56(3):101-8.
 • 33. Kocabiyik N, Yıldırım S, Turgut EO, Turk MK, Ayer A. A Study on the Frequency of Violence to Healthcare Professionals in a Mental Health Hospital and Related Factors. Dusunen Adam 2015;28(2):112-8.
 • 34. İlhan MN, Özkan S, Kurtcebe ZÖ, Aksakal FN. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Araştırma Görevlileri ve İntörn Doktorlarda Şiddete Maruziyet Ve Şiddetle İlişkili Etmenler. Toplum Hekimliği Bülteni 2009; 28(3):15-23.
 • 35. Boz B, Acar K, Ergin A. Violence toward health care workers in emergency departments in Denizli, Turkey. Adv Ther 2006;23(2):364-9.
 • 36. Çıkrıklar HÍ, Yürümez Y, Güngör B, Aşkın R, Yücel M, Baydemir C. Hong Kong Med J 2016;22(5):464-71.
 • 37. Baykan Z, Öktem İS, Çetinkaya F, Naçar M. Physician exposure to violence: a study performed in Turkey. Int J Occup Saf Ergon 2015;21(3):291–7.
 • 38. Aydin B, Kartal M, Midik O, Buyukakkus A. Violence against general practitioners in Turkey. Journal of Interpersonal Violence, 2009;24(12):1980-95.
 • 39. Senuzun EF, Karadakovan A. Violence Towards Nursing Staff in Emergency Departments in one Turkish City. Int Nurs Rev 2005;52:154-60.
 • 40. May DD, Grubbs LM. The extent, nature, and precipitating factors of nurse assault among three groups of registered nurses in a regional medical center. J Emerg Nurs 2002;28(1):11-7.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Araştırmalar
Yazarlar

Yazar: Sevil Özdemir Takak

Yazar: Aylin Baydar Artantaş

Bibtex @araştırma makalesi { amj409020, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {103 - 116}, doi = {10.17098/amj.409020}, title = {Hastalar ve Yakınlarının Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Nedenleri Konusunda Görüş ve Tutumlarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Özdemir Takak, Sevil and Baydar Artantaş, Aylin} }
APA Özdemir Takak, S , Baydar Artantaş, A . (2018). Hastalar ve Yakınlarının Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Nedenleri Konusunda Görüş ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. Ankara Medical Journal, 18 (1), 103-116. DOI: 10.17098/amj.409020
MLA Özdemir Takak, S , Baydar Artantaş, A . "Hastalar ve Yakınlarının Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Nedenleri Konusunda Görüş ve Tutumlarının Değerlendirilmesi". Ankara Medical Journal 18 (2018): 103-116 <http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/36291/409020>
Chicago Özdemir Takak, S , Baydar Artantaş, A . "Hastalar ve Yakınlarının Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Nedenleri Konusunda Görüş ve Tutumlarının Değerlendirilmesi". Ankara Medical Journal 18 (2018): 103-116
RIS TY - JOUR T1 - Hastalar ve Yakınlarının Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Nedenleri Konusunda Görüş ve Tutumlarının Değerlendirilmesi AU - Sevil Özdemir Takak , Aylin Baydar Artantaş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17098/amj.409020 DO - 10.17098/amj.409020 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 116 VL - 18 IS - 1 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.409020 UR - http://dx.doi.org/10.17098/amj.409020 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Hastalar ve Yakınlarının Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Nedenleri Konusunda Görüş ve Tutumlarının Değerlendirilmesi %A Sevil Özdemir Takak , Aylin Baydar Artantaş %T Hastalar ve Yakınlarının Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Nedenleri Konusunda Görüş ve Tutumlarının Değerlendirilmesi %D 2018 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 18 %N 1 %R doi: 10.17098/amj.409020 %U 10.17098/amj.409020
ISNAD Özdemir Takak, Sevil , Baydar Artantaş, Aylin . "Hastalar ve Yakınlarının Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Nedenleri Konusunda Görüş ve Tutumlarının Değerlendirilmesi". Ankara Medical Journal 18 / 1 (Mart 2018): 103-116. http://dx.doi.org/10.17098/amj.409020