Yıl 2018, Cilt 18, Sayı 2, Sayfalar 175 - 185 2018-06-25

E-Learning Readiness of Medical Educators: A Sample from Gazi University
Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin E-öğrenmeye Hazır Bulunuşluk Düzeyleri: Gazi Üniversitesi Örneği

Özlem Coşkun [1] , Vildan Özeke [2] , Işıl İrem Budakoğlu [3] , Serdar Kula [4]

169 286

Objectives: The e-learning readiness of an individual; can be thought as the ability to utilize the possibilities of information and communication technologies (ICT). The purpose of this study is to determine the level of e-learning readiness of medical educators.

Materials and Methods: This study is a descriptive research and data was collected from 106 volunteer faculty members by using convenience sampling method. The data collection tool includes demographic information, the technologies that faculty members have, and optional & open-ended questions that determine the use of these technologies. In addition, the e-learning readiness scale (ELRS) was used for the faculty members. The data were analyzed with 95% confidence interval by using SPSS 17.0 software. 

Results: The mean age of the participants was around 49 and the 58% were females. Faculty members’ self-efficacy of ICT usage was high (BİTKÖY: 5.91 ± 1.08). However, their self-confidence in e-learning (EOKG: 2.94 ± 1.32) and their attitudes towards e-learning (EOYT: 3.82 ± 1.39) was very low. In addition, their training need for e-learning (EOYEI: 4.34 ± 1.50) was also high. The instructors have sufficient technological equipment and they also have constant internet connection. Instructors use the internet mostly for scientific studies (85%) during the day. Women in the EOKG subscale have significantly lower levels of self-confidence than men (t(99) = 2.251; p <0.05). Those with previous e-learning experience as educators have higher levels of ELRS than those with no experience for each of the subscales.

Conclusion: The self-efficacy of computer and internet usage of the faculty members in Gazi University Faculty of Medicine was high. Also, they reach latest sources in their scientific studies and while preparing the course materials. But they have very low level of self-confidence in e-learning and attitudes toward e-learning. They are in need of training about e-learning. Continuous medical education should be planned regularly about the following subjects: the legal issues related to e-learning, content/learning management systems, online course design, electronic course material preparation and development. In order for investments and efforts not to be wasted; each institution should determine the level of e-readiness of its stakeholders and plan the necessary training, resources and basic services in this framework.

Amaç: Bireyin e-öğrenmeye hazır bulunuşluğu; bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) olanaklarından yararlanma becerisi olarak düşünülebilir. Bu çalışmanın amacı tıp fakültesi öğretim üyelerinin e-öğrenme hazır bulunuşluk düzeylerinin belirlenmesidir.

Materyal ve Metot: Bu çalışma, betimsel bir araştırma olup, elverişli örnekleme yöntemiyle gönüllü 106 kişiden veri toplanmıştır. Veri toplama formu demografik bilgiler, öğretim üyelerinin sahip oldukları teknolojiler ve bu teknolojileri kullanma durumlarını belirleyen seçenekli ve açık uçlu sorular içermektedir. Ayrıca öğretim üyeleri için e-öğrenme hazır bulunuşluk ölçeği (EÖHB) kullanılmıştır. Elde edilen tüm veriler %95 güven aralığında ve SPSS 17.0 yazılımı ile analiz edilmiştir.

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 49 civarında olup, %58’i kadındır. Öğretim üyelerinin BİT kullanımı öz yeterliği (BİTKÖY: 5,91±1,08) yüksektir. Ancak e-öğrenmede kendilerine güvenleri (EÖKG: 2,94±1,32) ve e-öğrenmeye yönelik tutumları (EÖYT: 3,82±1,39) oldukça düşüktür. Ayrıca e-öğrenmeye yönelik eğitim ihtiyaçları (EÖYEİ: 4,94±1,50) da yüksektir. Öğretim üyelerinin sahip oldukları teknolojik donanımlar yeterli olup, sürekli internet erişimleri de vardır. Öğretim üyeleri gün içerisinde interneti daha çok bilimsel çalışmalar için (%85) kullanmaktadır. EÖKG alt boyutunda kadınlar erkeklerden anlamlı olarak daha düşük güvene sahiptir (t(99)= 2,251; p <0,05). Daha önce eğitici olarak e-öğrenme deneyimine sahip olanların EÖHB düzeyleri her alt boyut için eğitici deneyimi olmayanlardan daha yüksektir.

Sonuç: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin bilgisayar ve internet kullanım öz yeterliklerinin (BİTKÖY) yüksek olduğu; bilimsel çalışmalarında ve ders materyali hazırlarken güncel kaynaklara eriştikleri görülmektedir. Ancak e-öğrenme konusunda kendilerine güvenleri ve e-öğrenmeye yönelik tutumları oldukça düşüktür. E-öğrenme konusunda eğitim ihtiyacı hissetmektedirler. E-öğrenmede kullanılan içerik yönetim sistemleri, çevrimiçi ders tasarımı, elektronik ders materyalleri hazırlama ve geliştirme ve e-öğrenmeye ilişkin yasal konularda düzenli biçimde sürekli eğitimler planlanmalıdır. Diğer taraftan yatırım ve çabaların boşa gitmemesi için; her kurum kendi paydaşlarının hazır bulunuşluk düzeyini belirlemeli ve gereken eğitim, kaynak ve altyapı hizmetlerini bu çerçevede planlamalıdır. 

 

 • 1. Liu Q, Peng W, Zhang F, Hu R, Li Y, Yan W. The Effectiveness of Blended Learning in Health Professions: Systematic Review and Meta-Analysis. J Med Internet Res 2016;18(1):e2.
 • 2. Makhdoom N, Khoshhal KI, Algaidi S, Heissam K, Zolaly MA. ‘Blended learning’ as an effective teaching and learning strategy in clinical medicine: a comparative cross-sectional university-based study. Journal of Taibah University Medical Sciences 2013;8(1):12-7.
 • 3. Hannafin N, Phillips RM. Applying the Flipped Classroom to the Clinical Skills Laboratory. Nurse Educator. 2017;42(5):254.
 • 4. Jones-Bonofiglio KD, Willett T, Ng S. An evaluation of flipped e-learning experiences. Medical Teacher 2017:1-9.
 • 5. Eslaminejad T, Masood M, Ngah NA. Assessment of instructors' readiness for implementing e-learning in continuing medical education in Iran. Med Teach 2010;32(10):e407-12.
 • 6. Rogers EM. Diffusion of Innovations. 3rd Edition ed. New York, USA: The Free Press; 1983. 7. Davis FD, Bagozzi RP, Warshaw PR. User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models. Management Science 1989;35(8):982-1003.
 • 8. Davis FD. Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly 1989;13(3):319-40.
 • 9. Aydın CH, Taşcı D. Measuring Readiness for e-Learning: Reflections from an Emerging Country. Educational Technology & Society 2005;8(4):244-57.
 • 10. Timmings C, Khan S, Moore JE, Marquez C, Pyka K, Straus SE. Ready, Set, Change! Development and usability testing of an online readiness for change decision support tool for healthcare organizations. BMC Medical Informatics and Decision Making 2016;16:24.
 • 11. Jawaid M, Aly SM. 'E-learning' modalities in the current era of Medical Education in Pakistan. Pakistan J Med Sci 2014;30(5):1156-8.
 • 12. Ellaway R, Masters K. AMEE Guide 32: e-Learning in medical education Part 1: Learning, teaching and assessment. Medical Teacher 2008;30(5):455-73.
 • 13. Lopes CT. Evaluating e-learning readiness in a health sciences higher education institution. IADIS International Conference of E-learning Proceedings. Lisbon, Portugal: IADIS Press; 2007:59-67.
 • 14. Watkins R, Leigh D, Triner D. Assessing Readiness for E-Learning. Performance Improvement Quarterly 2004;17(4):66-79.
 • 15. Kalelioğlu F, Baturay MH. E-Öğrenme için Hazır bulunuşluk Öz Değerlendirme ÖlçeğininTürkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Başkent University Journal of Education 2014;1(2):22-30. 16. Akaslan D, Law EL-C. Measuring Teachers’ Readiness for E-learning in Higher Education Institutions associated with the Subject of Electricity in Turkey. IEEE Global Engineering Education Conference Proceedings: Learning Environments and Ecosystems in Engineering Education. Amman, Jordan: IEEE Press; 2011:481-90.
 • 17. Gülbahar Y. E-Öğrenme Ortamlarında Katılımcıların Hazır Bulunusluk ve Memnuniyet Düzeylerinin Ölçülmesi için Ölçek Gelistirme Çalısması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 2012;45(2):119-37.
 • 18. Borotis S, Poulymenakou A. E-Learning Readiness Components: Key Issues to Consider Before Adopting e-Learning Interventions. E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education. Washington, DC, USA: AACE Publishing; 2004:1622-9.
 • 19. Hung M-L, Chou C, Chen C-H, Own Z-Y. Learner readiness for online learning: Scale development and student perceptions. Computers & Education 2010;55(3):1080-90.
 • 20. Demir Kaymak Z, Horzum MB. Çevrimiçi Öğrenme Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenmeye Hazır Bulunuşluk Düzeyleri, Algıladıkları Yapı ve Etkileşim Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 2013;13(3):1783-97.
 • 21. Demir Ö. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının e-öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeylerinin incelenmesi: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği. Ankara: Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Hacettepe Universitesi; 2015.
 • 22. Demir Ö, Yurdugül H. The exploration of models regarding e-learning readiness: Reference model suggestions. International Journal of Progressive Education 2015;11(1):173-94.
 • 23. SPSS Statistics for Windows [computer program]. Version 17.0 Chicago: SPSS Inc; 2008.
 • 24. Changiz T, Haghani F, Nowroozi N. Are postgraduate students in distance medical education program ready for e-learning? A survey in Iran. Journal of Education and Health Promotion 2013;1:1-4.
 • 25. Keller B, Labrique A, Jain KM, Pekosz A, Levine O. Mind the Gap: Social Media Engagement by Public Health Researchers. J Med Internet Res 2014;16(1):e8.
 • 26. Monaco F, Sarli L, Guasconi M, Alfieri E. Online access and motivation of tutors of health professions higher education. Acta bio-medica : Atenei Parmensis 2016;87(4-S):5-12.
 • 27. M. Alshangeeti A, M. Al-Saghier H, Nguyen A. Faculty Perceptions of Attributes Affecting the Diffusion of Online Learning in Saudi Arabia: A Quantitative Study. 4th International Conference on e-Learning; 16-17 July, 2009; Toronto, Canada: Curran Associates, Inc; 10-24.
 • 28. Lloyd SA, Byrne MM, McCoy TS. Faculty-Perceived Barriers of Online Education. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching 2012;8(1):1-12.
 • 29. Kim K-J, Bonk CJ. The Future of Online Teaching and Learning in Higher Education: The Survey Says…. Educause Quarterly 2006;4:22-30.
 • 30. Silva D, Lewis KO. Assessment of medical residents technology readiness for an online residents-as-teachers curriculum. Puerto Rico Health Sciences Journal 2014;33(2):51-7.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Araştırmalar
Yazarlar

Yazar: Özlem Coşkun (Sorumlu Yazar)

Yazar: Vildan Özeke
Ülke: Turkey


Yazar: Işıl İrem Budakoğlu
Ülke: Turkey


Yazar: Serdar Kula
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { amj435257, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {175 - 185}, doi = {10.17098/amj.435257}, title = {Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin E-öğrenmeye Hazır Bulunuşluk Düzeyleri: Gazi Üniversitesi Örneği}, key = {cite}, author = {Coşkun, Özlem and Özeke, Vildan and Budakoğlu, Işıl İrem and Kula, Serdar} }
APA Coşkun, Ö , Özeke, V , Budakoğlu, I , Kula, S . (2018). Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin E-öğrenmeye Hazır Bulunuşluk Düzeyleri: Gazi Üniversitesi Örneği. Ankara Medical Journal, 18 (2), 175-185. DOI: 10.17098/amj.435257
MLA Coşkun, Ö , Özeke, V , Budakoğlu, I , Kula, S . "Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin E-öğrenmeye Hazır Bulunuşluk Düzeyleri: Gazi Üniversitesi Örneği". Ankara Medical Journal 18 (2018): 175-185 <http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/37842/435257>
Chicago Coşkun, Ö , Özeke, V , Budakoğlu, I , Kula, S . "Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin E-öğrenmeye Hazır Bulunuşluk Düzeyleri: Gazi Üniversitesi Örneği". Ankara Medical Journal 18 (2018): 175-185
RIS TY - JOUR T1 - Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin E-öğrenmeye Hazır Bulunuşluk Düzeyleri: Gazi Üniversitesi Örneği AU - Özlem Coşkun , Vildan Özeke , Işıl İrem Budakoğlu , Serdar Kula Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17098/amj.435257 DO - 10.17098/amj.435257 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 175 EP - 185 VL - 18 IS - 2 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.435257 UR - http://dx.doi.org/10.17098/amj.435257 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin E-öğrenmeye Hazır Bulunuşluk Düzeyleri: Gazi Üniversitesi Örneği %A Özlem Coşkun , Vildan Özeke , Işıl İrem Budakoğlu , Serdar Kula %T Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin E-öğrenmeye Hazır Bulunuşluk Düzeyleri: Gazi Üniversitesi Örneği %D 2018 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 18 %N 2 %R doi: 10.17098/amj.435257 %U 10.17098/amj.435257
ISNAD Coşkun, Özlem , Özeke, Vildan , Budakoğlu, Işıl İrem , Kula, Serdar . "Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin E-öğrenmeye Hazır Bulunuşluk Düzeyleri: Gazi Üniversitesi Örneği". Ankara Medical Journal 18 / 2 (Haziran 2018): 175-185. http://dx.doi.org/10.17098/amj.435257