Yıl 2018, Cilt 18, Sayı 3, Sayfalar 276 - 285 2018-09-28

Postpartum Depresyon ile Emzirme Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of the Relationship Between Postpartum Depression and Breastfeeding

Duygu Ayhan Başer [1]

103 177

Amaç: Yapılan çalışmalar postpartum depresyon ve emzirme durumu arasındaki ilişkinin çift yönlü

olabileceğini; postpartum depresyonun emzirme oranlarını azaltabileceğini ve emzirme güçlüklerinin de

PPD riskini artırabileceğini göstermektedir. Bu çalışma ile 2 yaş ve altı bebeği olan annelerde

postpartum depresyon sıklığını, emzirme öz yeterlilik düzeylerini ve ilişkili faktörleri ve postpartum

depresyonun emzirme üzerine olan etkilerini ayrıntılı olarak araştırmayı amaçladık.

Materyal ve Metot: Bu tanımlayıcı tipte planlanan çalışmaya; 2 hafta ile 24 ay arası bebeği olan 511 anne

katılmıştır. Veriler; annelerin sosyo‐demografik özellikleri, emzirme durumu ve postpartum depresyon

için risk faktörlerine yönelik hazırlanan anket formu; Edinburgh Postpartum Depresyon Ölçeği;

Emzirme Öz Yeterlilik Ölçeği kullanılarak internet ortamında hazırlanan anket formu ile 01.01.2018‐

15.01.2018 tarihleri arasında toplanmıştır.

Bulgular: Tüm annelerin %19.90’ında postpartum depresyon saptanmıştır. Kadınların Edinburgh

Postpartum Depresyon Ölçeği puan ortalaması 11,68±5,75 (min=0, maks=27), Emzirme Öz Yeterlilik

Ölçeği puan ortalaması 49,50±10,13 (min=21, maks=70)’dür. Çalışmamızda annelerin Emzirme Öz

Yeterlilik Ölçeği ile Edinburgh Postpartum Depresyon Ölçeği puanları arasında negatif bir korelasyon

belirlenmiştir. İlk yarım saatte emzirmeye başlama, sık emzirme durumları ile postpartum depresyon

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır; ancak ve emzirme süresi ile postpartum

depresyon arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Sonuç: Emzirme ve postpartum depresyon arasındaki ilişkinin yönü nasıl olursa olsun bu iki faktörün

birbirini etkilediği kaçınılmaz bir gerçektir. Özellikle doğum öncesi ve doğum sonrası anne ile en çok

karşılaşan sağlık çalışanları olan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının emzirme danışmanlığı

vermek ve annenin psikiyatrik değerlendirmesini yapmak gibi kritik görevleri bulunmaktadır.

Objectives: Recent studies show that the relationship between postpartum depression and breastfeeding status may be bi‐directional; postpartum depression can reduce breastfeeding rates and breastfeeding difficulties can increase postpartum depression risk. In this study, we aimed to investigate the frequency of postpartum depression, breast self‐efficacy levels and related factors and the effects of PPD on breastfeeding in mothers of 2 years and younger.

Materials and Methods: 511 mothers with 2 weeks‐24 months old babies were enrolled to this descriptive type planned study. Data was collected between 01.01.2018 and 15.01.2018 with the questionnaire form prepared on the internet using a questionnaire prepared for the risk factors for

maternal socio‐demographic characteristics, breastfeeding status and postpartum depression; Edinburgh Postpartum Depression Scale; Breastfeeding Self‐Sufficiency Scale.

Results: Postpartum depression was detected in 19.90% of all mothers. The average Edinburgh Postpartum Depression Scale scores of the women was 11.68 ± 5.75 (min = 0, max = 27) and the mean score of the Breastfeeding Self‐Sufficiency Scale was 49.50 ± 10.13 (min = 21, max = 70). In our study, there was a negative correlation between the Breastfeeding Self‐Sufficiency Scale scores and the Edinburgh Postpartum Depression Scale scores of the mothers. No statistically significant relationship was found between postpartum depression and frequent breastfeeding in the first half hour; but there was a statistically significant relationship between the duration of breastfeeding and postpartum depression.

Conclusion: Regardless of the direction of the relationship between breastfeeding and postpartum depression, it is inevitable that these two factors influence each other and particularly for family physicians and family health workers, who are the health professionals most frequently encountering prenatal and postnatal mothers, there is a great deal of workload in this area.

 • 1. O’Hara MW, McCabe JE. Postpartum depression: current status and future directions Annual Review of Clinical Psychology 2013;9:379–407.2.
 • 2. Heron J, Haque S, Oyebode F, Craddock N,Jones I. A longitudinal study of hypomania and depression symptoms in pregnancy and the postpartum period. Bipolar Disorders 2009;11(4):410–17.3.
 • 3. Moses-Kolko EL, Roth EK. Antepartum and postpartum depression, Healthy Mom, Healthy Baby. J Am Med Womens Assoc 2004;59:181-91.4.
 • 4. Stocky A, Lynch J. Acute psychiatric disturbance in pregnancy and puerperium. Baillieres Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2000;14:73-87.5.
 • 5. Hobfoll SE, Ritter C, Lavin J, Hulsizer MR, Cameron RP. Depression prevalence and incidence among inner-city pregnant and postpartum women. J Consult Clin Psychol 1995;63:445-53.6. 6. Baker D, North K. Does employment improve the health of lone mothers? The ALSPAC Study Team. Avon Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood. Soc Sci Med 1999;49:121-31.7.
 • 7. Bernazzani O, Bifulco A. Motherhood as a vulnerability factor in major depression: the role of negative pregnancy experiences. Soc Sci Med 2003;56:1249-60.8.
 • 8. Boyd RC, Le HN, Somberg R. Review of screening instruments for postpartum depression. Arch Womens Ment Health 2005;8:141-53.9.
 • 9. Dennis CL, Ross LE. The clinical utility of maternal self-reported personal and familial psychiatric history in identifying women at risk for postpartum depression. Acta Obstet Gynecol Scand 2006;85:1179-85.10.
 • 10. Manfredi G, Lazanio S, Kotzalidis GD, Ruberto A, Girardi P, Tatarelli R. Postpartum depression without delivering a child? Acta Psychiatr Scand 2005;112:233-7.11.
 • 11. İnandı T, Buğdaycı R, Dündar P, Sümer H, Şaşmaz T. Risk factors for depression in the first postnatal year. A Turkish study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2005;40:725-30.12.
 • 12. Kara B, Ünalan P, Çifçili S, Cebeci DS, Sarper N. Is There a Role for the Family and Close Community to Help Reduce the Risk of Postpartum Depression in New Mothers? A Cross-Sectional Study of Turkish Women. Matern Child Health J 2008;12:155-61.13.
 • 13. Atasoy N, Bayar Ü, Sade H, Konuk N, Atik L, Barut A, Tanrıverdi A, Kaya E. Clinical and sociodemographic risk factors effecting level of postpartum depressive symptoms during postpartum period. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2004;14:252-7. 22.14.
 • 14. Nur N, Çetinkaya S, Bakır DA, Demirel Y. Prevalence of Postnatal Depression and Risk Factors in Women in Sivas City. Cumhuriyet Tıp Derg 2004;26:55-9.15.
 • 15. Ayvaz S, Hocaoğlu Ç, Tiryaki A, Ak İ. Incidence of postpartum depression in Trabzon province and risk factors at gestation. Turk Psikiyatri Derg 2006;17:243-51.16.
 • 16. Field T.Postpartum depression effects on early interactions, parenting, and safety practices: a review. Infant Behavior & Development 2010;33(1):1–6.17.
 • 17. Dias CC., Figueiredo B. Breastfeeding and depression: a systematic review of the literatüre. Journal of Affective Disorders 2015;171:142–54.18.
 • 18. Figueiredo B., Canario C., Field T. Breastfeeding is negatively affected by prenatal depression and reduces postpartum depression. Psychological Medicine 2014;44(5):927–36.19.
 • 19. Zubaran C, Foresti K. The Correlation Between Breastfeeding Self-Efficacy and Maternal Postpartum Depression in Southern Brazil. Sex Reprod Health 2013;4(1):9-15.20.
 • 20. Özkan H, Üst ZD, Gündoğdu G, Çapık A, Ağapınar Şahin S. Erken Postpartum Dönemde Emzirme ve Depresyon Arasındaki İlişki. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 2014;48 (2):124-31.21. 21. Küçükoğlu S, Çelebioğlu A, Coşkun D. Yenidoğan Kliniğinde Bebeği Yatan Annelerin Postpartum Depresyon Belirtileri Ve Emzirme Özyeterlilik Düzeylerinin Belirlenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi: 2014;3(3):921-32.22.
 • 22. Annagür BB, Annagür A. Doğum sonrası ruhsal durumun emzirme ile ilişkisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2012;4:279-92.23. 23. Adewuya AO. The maternity blues in Western Nigerian women: Prevalence and risk factors. Am J Obstetet Gynecol 2005;193:1522-5.24.
 • 24. Engindeniz, A.N., Küey, L., Kültür, S. Edinburg Dogum Sonrası Depresyon Ölçeği Türkçe Formu geçerlilik ve güvenirlik çalışması, Bahar Sempozyumları. 1997;1:51-52.25. 25. Dennis CL. The breastfeeding self-efficacy scale:psychometric assessment of the short form. Jognn, 2003;32:734-44.26.
 • 26. Tokat MA, Okumuş H, Dennis CL. Translation and psychometric assessment of the Breastfeeding self-efficacy scale-short form among pregnant and postnatal women in Turkey. Midwifery, 2008;6:1-8.27. 27. Verkerk GJ, Denollet J, Van Heck GL et al. Patient preference for counseling predicts postpartum depression: a prospective 1-year follow up study in high-risk women. J Affect Disord 2004;83:43-8.28.
 • 28. Cheng D, Schwarz EB, Douglas F, Horon I. Unintended pregnancy and associated maternal preconception, prenatal and postpartum behaviors. Contraception 2009;79:194-8.
 • 29. Deveci A. Postpartum psikiyatrik bozukluklar. Birinci Basamak için Psikiyatri 2003;2:42-6.30.
 • 30. Marakoğlu K, Özdemir S, Çivi S. Postpartum depresyon. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29:206-14.31.
 • 31. Kirpinar I, Gozum S, Pasinlioglu T. Prospective study of postpartum depression in eastern turkey prevalence, socio-demographic and obstetric correlates, prenatal anxiety and early awareness. J Clin Nurs 2010;19:422-31.32.
 • 32. Babacan GA, Keskin G, Alp N, Özyar S, Karsak A. Postpartum depresyon yaygınlığı ve ilişkili değişkenler. Yeni Symposium Journal 2012;50:145-54.33.
 • 33. Karamustafaoğlu N, Tomruk N. Postpartum hüzün ve depresyonlar. Duygudurum Bozukluğu Dizisi 2000;2:64-71.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Araştırmalar
Yazarlar

Yazar: Duygu Ayhan Başer (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { amj461652, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {276 - 285}, doi = {10.17098/amj.461652}, title = {Postpartum Depresyon ile Emzirme Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Ayhan Başer, Duygu} }
APA Ayhan Başer, D . (2018). Postpartum Depresyon ile Emzirme Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Ankara Medical Journal, 18 (3), 276-285. DOI: 10.17098/amj.461652
MLA Ayhan Başer, D . "Postpartum Depresyon ile Emzirme Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi". Ankara Medical Journal 18 (2018): 276-285 <http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/39422/461652>
Chicago Ayhan Başer, D . "Postpartum Depresyon ile Emzirme Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi". Ankara Medical Journal 18 (2018): 276-285
RIS TY - JOUR T1 - Postpartum Depresyon ile Emzirme Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi AU - Duygu Ayhan Başer Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17098/amj.461652 DO - 10.17098/amj.461652 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 276 EP - 285 VL - 18 IS - 3 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.461652 UR - http://dx.doi.org/10.17098/amj.461652 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Postpartum Depresyon ile Emzirme Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi %A Duygu Ayhan Başer %T Postpartum Depresyon ile Emzirme Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi %D 2018 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 18 %N 3 %R doi: 10.17098/amj.461652 %U 10.17098/amj.461652
ISNAD Ayhan Başer, Duygu . "Postpartum Depresyon ile Emzirme Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi". Ankara Medical Journal 18 / 3 (Eylül 2018): 276-285. http://dx.doi.org/10.17098/amj.461652