Year 2019, Volume 19, Issue 1, Pages 60 - 70 2019-03-22

Knowledge of Mother Regarding Wet Nursery and Breast Milk Banking
Annelerin Süt Annelik ve Anne Sütü Bankacılığı Hakkındaki Bilgi Düzeyleri

Şeyda Can [1] , Meryem Ünülü [2]

29 81

Objectives: This study was carried out to determine the knowledge level of mothers regarding breast milk banking and wet nursery.
Materials and Methods: Target population of the study planned as a definitive and cross-sectional type was created for all mothers who gave birth in a state hospital in Bursa province between December 2017 and March 2018; the study was completed with 406 mothers who recently gave birth. The data were collected with a total of 32 questions prepared by the researchers in accordance with the literature. IBM SPSS Statistics 22 (IBM SPSS, Turkey) program was used to evaluate the data. 
Results: It was detected that the average age of mothers who participated in the study was 28.10±5.26; 31.8% (n=129) were primary school graduates; and 88.2% (n=258) were not working. It was detected that 54.9% (n=223) of mothers gave birth with normal delivery and most of them (92.4% n=375) breastfed their baby. It was seen that more than half of the mothers (56.4% n=229) did not want to be a wet nurse for someone they do not know; and 81% (n=329) of mothers would not accept wet nursing from someone they do not know if their baby needed breast milk. It was detected that 3/4 of mothers (73.20% n=297) did not know about Breast Milk Banking (ASB). When the reason they did not want to benefit from ASB was inspected, 44.9% (n=115) of mothers stated that they did not trust breast milk banking. The rate of mothers who wanted to be a wet nurse for a baby whose mothers they do not know in nuclear families (35.3%) was found significantly higher compared to mothers in extended families (p: 0.016; p<0.05). 
Conclusion: It was determined that mothers who participated in the study had insufficient knowledge about breast milk banking and had various concerns about breast milk and ASB. Educating mothers, raising the awareness of the society, raising awareness of the importance of breast milk and comprehensively addressing their concerns (security, religious concerns, etc.) in creating solutions is crucial. 

Amaç: Bu araştırma, annelerin sütannelik ve anne sütü bankacılığı hakkındaki bilgi düzeylerini belirlemek amacı ile gerçekleştirilmiştir.

Materyal ve Metot: Tanımlayıcı ve kesitsel türde planlanmış araştırmanın evrenini, Bursa İlinde bulunan bir devlet hastanesinde Aralık 2017 ve Mart 2018 tarihleri arasında doğum yapan tüm anneler oluşturmuştur ve araştırma yeni doğum yapmış 406 anne ile tamamlanmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan toplam 32 sorudan oluşan bilgi formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde IBM SPSS Statistics 22 (IBM SPSS, Türkiye) programından yararlanılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan annelerin yaş ortalamasının 28,10±5,26 olduğu, %31,8’inin (n=129) ilkokul mezunu ve %88,2’sinin (n=258) çalışmadığı belirlendi. Annelerin %54,9’unun (n=223) normal doğum yaptığı ve büyük çoğunluğunun (%92,4 n=375) bebeğini emzirdiği saptandı. Annelerin yarıdan fazlasının (%56,4 n=229) tanımadığı birine sütannelik yapmak istemediği ve %81’inin (n=329) bebeğinin, anne sütüne ihtiyacı olması durumunda yabancı birinin sütannelik yapmasını kabul etmeyeceği görüldü. Annelerin ¾’ünün (%73,20 n=297) Anne Sütü Bankacılığı’nı (ASB) bilmediği belirlendi. ASB’den yararlanmak istememe nedenlerine bakıldığında ise, annelerin %44,9’u (n=115) anne sütü bankacılığına güvenmediğini belirtti. Çekirdek aile yapısına sahip olan annelerin tanımadığı bir bebeğe sütannelik yapmak isteme oranı (%35,3) ise geniş aile yapısına sahip annelere oranla anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p: 0,016; p<0,05). 

Sonuç: Araştırmaya katılan annelerin Anne Sütü Bankacılığı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı, sütannelik ve ASB konularında çeşitli endişelerinin olduğu saptanmıştır. Annelerin eğitilmesi, toplumun bilinçlendirilmesi, anne sütünün önemi konusunda farkındalığın artırılması ve endişelerinin kapsamlı bir şekilde ele alınarak (güvenlik, dini kaygı vb.) çözüm yolları oluşturulması oldukça önemlidir.

 • Ku CM, Chow SK. Factors influencing the practice of exclusive breastfeeding among Hong Kong Chinese women: a questionnaire survey. J Clin Nurs 2010;19(17-18):2434-45.
 • Hanif MH. Trends in breastfeeding and complementary feeding practices in Pakistan, 1990-2007. International Breastfeeding Journal 2011;6:15.
 • Chang FY, Cheng SW, Wu TZ, Fang LJ. Characteristics of the first human milk bank in Taiwan. Pediatrics and Neonatology 2013;54(1):28-33.
 • Updegrove K. Human milk banking in the United States. Newborn and Infant Nursing Reviews 2005;5(1):27–33.
 • Hsu HT, Fong TV, Hassan NM, Wong HL, Rai JK, Khalid Z. Human milk donation is an alternative to human milk bank. Breastfeeding Medicine 2012;7(2):118-22.
 • Gürol A, Özkan A, Çelebioğlu H. Turkish women’s knowledge and views regarding mother’s milk banking. Collegian 2013;206:1-6.
 • Taş Arslan F, Turgut R. Prematüre bebek annelerinin evdeki bakım gereksinimleri ve bakım verme yeterliliklerini algılama durumları. DEUHYO ED 2013;6(3):119-24.
 • Çırlak A, Erdemir F. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatan bebeklerin ebeveynlerinin rahatlık düzeyi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2013;16:73-81.
 • Ergin A, Uzun SU. Turkish women’s knowledge, attitudes and behaviors on wet-nursing, milk sharing and human milk banking. Matern Child Health J 2018;1:7.
 • Alan H. Doğum Sonrası Dönemde Sosyal Desteğin Anne Bebek Bağlılığına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya; 2011.
 • Taş Arslan F, Yeniterzi E. Prematüre bebeklerin anne sütü alımı ve ebeveynlerinin görüşleri. Perinatoloji Dergisi 2013;21(2):77-84.
 • Çakmak E. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Bebeği Yatan Annelerin Bakıma Katılmalarının Kaygı Düzeyleri Ve Bakım Sorunlarını Çözme Becerileri İle İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aydın; 2015.
 • Koç Ö, Özkan H, Bekmezci H. Annelik rolü ve ebeveynlik davranışı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi 2016;6(2):143-50.
 • Ergin A. Uzun SU, Bozkurt Aİ. Yarı kırsal alandaki annelerin sütannelik ve anne sütü bankacılığı konusundaki bilgi, tutum ve davranışları. 3. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi, 17-21 Aralık 2014, Ankara.
 • Ekşioğlu A, Yeşil Y, Turfan EC. Annelerin sut bankası hakkındaki görüşleri: İzmir Örneği. Türk Pediatri Arşivi 2015;50:83-9.
 • Can HO, Yesil Y, Eksioglu A, Turfan EC. Women’s views on wet nursing and milk siblinghood: an example from Turkey. Breastfeed Med 2014;9:559-560.
 • Kaya Senol D, Aslan E. Women’s opinions about human milk donation and human milk banking. Biomedical Research 2017;28(15):6866-71.
 • Kara F, Yıldırım Z, Dağlı G. Annelerin anne sütü bankası ve süt anneliği konusunda bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi. 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı, 27-31 Ekim 2013, Antalya.
 • Aykut M, Yılmaz M, Balcı E, et al. Annelerin sütannelik ve anne sütü bankası konusunda bilgi tutum ve davranışları. 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2-6 Ekim 2012, Bursa.
 • Karadağ A, Özdemir R, Ak M, Özer A, Doğan DG, Elkıran O. Human milk banking and milk kinship: Perspectives of mothers in a Muslim country. J Trop Pediatr 2015;61:188-96.
 • Pekdemir S. Human milk banks in Islamic law. Int J Soc Sci 2015;40:537-54.
 • Kalkan A. Kişisel tutum, öznel norm ve algılanan davranış kontrolünün girişimcilik niyeti üzerindeki etkisi: üniversite öğrencileri üzerine bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2011;14:189-206.
Primary Language en
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9733-133X
Author: Şeyda Can (Primary Author)

Author: Meryem Ünülü

Bibtex @research article { amj542150, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {60 - 70}, doi = {10.17098/amj.542150}, title = {Knowledge of Mother Regarding Wet Nursery and Breast Milk Banking}, key = {cite}, author = {Can, Şeyda and Ünülü, Meryem} }
APA Can, Ş , Ünülü, M . (2019). Knowledge of Mother Regarding Wet Nursery and Breast Milk Banking. Ankara Medical Journal, 19 (1), 60-70. DOI: 10.17098/amj.542150
MLA Can, Ş , Ünülü, M . "Knowledge of Mother Regarding Wet Nursery and Breast Milk Banking". Ankara Medical Journal 19 (2019): 60-70 <http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/44012/542150>
Chicago Can, Ş , Ünülü, M . "Knowledge of Mother Regarding Wet Nursery and Breast Milk Banking". Ankara Medical Journal 19 (2019): 60-70
RIS TY - JOUR T1 - Knowledge of Mother Regarding Wet Nursery and Breast Milk Banking AU - Şeyda Can , Meryem Ünülü Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17098/amj.542150 DO - 10.17098/amj.542150 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 60 EP - 70 VL - 19 IS - 1 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.542150 UR - https://doi.org/10.17098/amj.542150 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Knowledge of Mother Regarding Wet Nursery and Breast Milk Banking %A Şeyda Can , Meryem Ünülü %T Knowledge of Mother Regarding Wet Nursery and Breast Milk Banking %D 2019 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 19 %N 1 %R doi: 10.17098/amj.542150 %U 10.17098/amj.542150
ISNAD Can, Şeyda , Ünülü, Meryem . "Knowledge of Mother Regarding Wet Nursery and Breast Milk Banking". Ankara Medical Journal 19 / 1 (March 2019): 60-70. https://doi.org/10.17098/amj.542150