Year 2019, Volume 19, Issue 1, Pages 10 - 20 2019-03-22

Attitudes Toward Medical Profession Before and After Graduation
Mezuniyet Öncesi ve Sonrasında Hekimlik Mesleğine Yönelik Tutum

Sevil Aydoğan [1] , Seval Çalışkan Pala [2] , Burhanettin Işıklı [3]

33 90

Objectives: The aim of this study was to determine the vision and attitudes toward medical profession and the related factors of the medical students and research assistant doctors of Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine.

Materials and Methods: This cross-sectional study was carried out between December 2017 and May 2018 on 1066 medical students and research assistant doctors. An inquiry was used to collect the demographic characteristics of the participants and also The Medical Profession Attitude Scale (MPAS) was applied. The acquired data was analyzed via SPSS program by using Mann Whitney U and Kruskal Wallis Tests.

Results: The age of the participants were between 17 and 42 years with a mean of 22,56±3,79 years. Of the participants, 50,80 % were female. MPAS scores of the study group was ranged from 25 to 120 and the median was 91. The mean age of the students was 21,15 ± 2,34 (17-42) years while the median score of MPAS was 92 (25-120). On the other hand, these measures were 28,63 ± 2,74 (24-42) years and the median score of MPAS was 86 (37-120) for the research assistant doctors. MPAS scores were higher among women, those who preferred medical profession firstly, who were pleased for selecting medical profession and among the research assistant doctors who work more than two years. However 6th grade students’ had lower MPAS scores than the other students. Medical students had higher MPAS scores than the research assistant doctors.

Conclusion: Gender, selection order of profession, satisfaction of choosing the medical profession, duration of vocational study and the continued class were found as affecting factors for the attitudes toward medical profession. 

Amaç: Çalışmada, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan öğrencilerin ve araştırma görevlisi hekimlerin, hekimlik mesleğine yönelik görüş ve tutumlarını belirlemek ve bazı faktörlerle ilişkisini ortaya koymak amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot: Çalışma Aralık 2017-Mayıs 2018 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 1066 öğrenci ve araştırma görevlisi hekimle yürütülen kesitsel tipte bir araştırmadır. Katılımcılara demografik özellikleri sorgulayan ve Hekimlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği’ni (HMTÖ) içeren bir anket form uygulandı. Elde edilen verilerin analizi SPSS (v15,0) istatistik paket programı ile Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanılarak yapıldı.

Bulgular: Çalışmaya katılan 1066 kişinin yaşları 17-42 arasında değişmekte olup ortalama 22,56±3,79 yıl idi. Katılımcıların %50,80’i kadındı. Çalışma grubundakilerin HMTÖ’den aldıkları puanlar 25-120 arasında değişmekte olup ortanca 91 idi. Öğrencilerin yaşları 17-42 arasında değişmekte olup ortalama 21,15±2,34 yıl; HMTÖ’den aldıkları puanlar 25-120 arasında değişmekte olup ortanca 92 idi. Araştırma görevlisi hekimlerin yaşları 24-42 arasında değişmekte olup ortalama 28,63±2,74 yıl; HMTÖ’den aldıkları puanlar 37-120 arasında değişmekte olup ortanca 86 idi. HMTÖ’den alınan puanlar kadınlarda, hekimlik mesleğini ilk sırada tercih edenlerde, hekimlik mesleğini seçmiş olmaktan memnun olanlarda, araştırma görevlisi hekimlere göre hekim adayı öğrencilerde, bulunduğu bölümde çalışma yılı 2 yıldan fazla olan araştırma görevlisi hekimlerde daha yüksek, öğrencilerin kendi arasında ise 6. sınıfta daha düşük bulundu.

Sonuç: Cinsiyet, mesleği tercih sırası, mesleği seçmekten dolayı duyulan memnuniyet, meslekte çalışmaya başlama durumu, çalışma yılı ve devam edilen sınıf hekimlik mesleğine yönelik tutumu etkileyen faktörler olarak bulundu. 

 • Can H, Balcı UG, Öngel K. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin meslek seçiminde etkili faktörler. Eurasian Journal of Family Medicine 2013;2(2):77-82.
 • Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Projesi 2014 [İnternet]. http://turkeyses.net/wp-content/uploads/2015/05/T%C3%BCrkiye-Mesleki-%C4%B0tibar-Skalas%C4%B1- Sunumu-Son.pdf (Erişim Tarihi: 10.11.2017).
 • Batı AH, Bümen NT. Hekimlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Tıp Eğitimi Dünyası 2006;23(23):41-50.
 • Özmen P, Şahin S, Çetin M, Türk YZ. 2012 yılı Gülhane Askeri Tıp Fakültesi mezunu tabiplerin eğitim algıları ve gelecek düşünceleri. Gulhane Medical Journal 2013;55(4):261-8.
 • Yalçınoğlu N, Kayı İ, Işık Ş, Aydin T, Zengin Ş, Karabey S. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin tıp eğitimi ile ilgili görüşleri. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 2012;75(3):41-5.
 • Karaoglu N, Şeker M. Klinik öncesi yıllardaki tıp öğrencilerinin anksiyete ve depresyon düzeyleri ve etkili olabilecek faktörler. TAF Preventive Medicine Bulletin 2011;10(3):303-12.
 • Mayda AS, Yılmaz M, Bolu F ve ark. Bir tıp fakültesi 4, 5 ve 6. sınıf öğrencilerinde gelecek ile ilgili kaygı durumunun değerlendirilmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2014;4(3):7-13.
 • Başpınar R, Cihan F, Kutlu R. Tıpta uzmanlık öğrencisi hekimlerde depresyon sıklığı ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi 2016;7(25):1-9.
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı.
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı.
 • Köksal S, Vehid S, Tunçkale A ve ark. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencilerinin tıp eğitimi ve mezuniyet sonrası ile ilgili tutumları. Cerrahpaşa Tıp Dergisi 1999;30(4):1-11.
 • Özan S, Karademir S, Velipaşaoğlu S, Gürsel Y, Taşkıran C, Musal B. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimine yeni başlayan öğrencilere yönelik durum değerlendirme çalışması. Tıp Eğitimi Dünyası 2006;23(23):12-8.
 • Alper Z, Özdemir H. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih eden öğrencilerin kimi sosyo-demografik özellikleri ve mesleğe bakış açıları. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004;30(2):93-6.
 • Tan MN, Özçakar N, Kartal M. Asistan hekimlerin tıpta uzmanlık eğitimi kapsamında mesleki memnuniyetleri ve yaşam koşulları ile ilişkisi. Marmara Medical Journal 2012;25:20-5.
 • Algül R, Yılmaz D, Özer Ü, Kaya B. Cerrahi ve dahili branş hekimlerinde tükenmişlik düzeyini etkileyen değişkenler ve tükenmişliğin işe bağlılık ve örgütsel bağlılık ile ilişkisi. Klinik Psikiyatri Dergisi 2016;19(4):176-84.
 • Vehid S, Köksal S, Erginöz E, Yetişyiğit T. Tıp eğitimini seçmede ailede hekim bulunmasının rolü. Cerrahpaşa Tıp Dergisi 2001;32(2):91-6.
 • Bati AH, Sarikaya O, Senol Y, Ertem M, Caliskan D, Buyukakkus A. How do medical students perceive professional attitudes? A multi-center study. Kuwait Medical Journal 2010;42(2):31-6.
 • Batı AH. Tıp eğitimi sürecinde mesleksel tutumlar. VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, 2-5 Haziran 2010, Aydın: 66.
 • Karaoğlu N, Batı AH, Şenol Y, Naçar M, Özer A, Altıntaş L. Türkiye’de tıp eğitimi tıp öğrencilerinin yalnızlık, anksiyete, depresyon düzeylerini ve empatik eğilimlerini etkiliyor mu?. Tıp Eğitimi Dünyası 2012;34(34):13-8.
 • Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Eğitimlerini Değerlendirmesi [İnternet]. http://tip.kocaeli.edu.tr/docs/tip_egitimi_arastirmasi2013.pdf (Erişim Tarihi: 02.05.2018).
 • Çeler A, Kara İH, Baltacı D, Çeler H. Tıp fakültesindeki araştırma görevlilerinde depresyon düzeyinin iş doyumu ile ilişkisinin incelenmesi. Konuralp Tıp Dergisi 2015;7(3):125-33.
 • Karaoğlu N, Pekcan S, Durduran Y, Odabaşı D, Örs R. Pediatri uzmanlık öğrencilerinin yalnızlık-anksiyete depresyon-tükenmişlik-iş doyumu düzeyleri ve etkileyen faktörler. VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, 2-5 Mayıs 2012, Ankara: 284-5.
 • Karadağ M, Teke A, Abuhanoğlu H, Işık O. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi öğrencilerini hekimlik mesleğine motive eden faktörler. TAF Preventive Medicine Bulletin 2014;13(2):115-24.
 • Budakoğlu Iİ, Özkan S, Maral I, Bumin MA. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin temel demoğrafik özellikleri, hekimlik mesleğini seçme nedenleri ve memnuniyet durumları. II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Bildiri Özet Kitabı, 24-28 Nisan 2001, İzmir: Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Basımevi; 57.
 • Sarıkaya O, Cıvaner M, Kalaca S. The anxieties of medical students related to clinical training. The International Journal of Clinical Practice 2006;60(11):1414-8.
 • Şentürk M. Tekirdağ İl Merkezinde Çalışan Hekimlerde Mesleki Doyum, Tükenmişlik Ve Mobbing’e Uğramanın Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi, Tekirdağ; 2014.
 • Celik M, Ozcan H, Celik S, Cumurcu BE, Kalenderoglu A, Almıs BH. Tıp fakültesine başlayan öğrencilerde kaygı ve depresyon düzeyinin eğitim fakültesine başlayan öğrencilerle karşılaştırılması. Journal of Advanced Neurological Science 2016;4(2):78-85.
 • Kumaş H, Yücel Beyaztaş F. Türkiye’deki hekimlerin çalışma koşullarının irdelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2007;29(3):123-7.
 • Özer M, Şahin B, Çetin M, Demir C. Ankara ilinde bulunan üç askeri hastanede çalışan askeri hekimlerin iş doyum düzeylerini etkileyen faktörlerin incelenmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 2005;8(1):31-49.
 • Musal B, Elçi ÖÇ, Ergin S. Uzman hekimlerde mesleki doyum. Toplum ve Hekim 1995;10(68):2-7.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7314-5900
Author: Sevil Aydoğan (Primary Author)

Author: Seval Çalışkan Pala

Author: Burhanettin Işıklı

Bibtex @research article { amj542157, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {10 - 20}, doi = {10.17098/amj.542157}, title = {Mezuniyet Öncesi ve Sonrasında Hekimlik Mesleğine Yönelik Tutum}, key = {cite}, author = {Aydoğan, Sevil and Çalışkan Pala, Seval and Işıklı, Burhanettin} }
APA Aydoğan, S , Çalışkan Pala, S , Işıklı, B . (2019). Mezuniyet Öncesi ve Sonrasında Hekimlik Mesleğine Yönelik Tutum. Ankara Medical Journal, 19 (1), 10-20. DOI: 10.17098/amj.542157
MLA Aydoğan, S , Çalışkan Pala, S , Işıklı, B . "Mezuniyet Öncesi ve Sonrasında Hekimlik Mesleğine Yönelik Tutum". Ankara Medical Journal 19 (2019): 10-20 <http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/44012/542157>
Chicago Aydoğan, S , Çalışkan Pala, S , Işıklı, B . "Mezuniyet Öncesi ve Sonrasında Hekimlik Mesleğine Yönelik Tutum". Ankara Medical Journal 19 (2019): 10-20
RIS TY - JOUR T1 - Mezuniyet Öncesi ve Sonrasında Hekimlik Mesleğine Yönelik Tutum AU - Sevil Aydoğan , Seval Çalışkan Pala , Burhanettin Işıklı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17098/amj.542157 DO - 10.17098/amj.542157 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 10 EP - 20 VL - 19 IS - 1 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.542157 UR - https://doi.org/10.17098/amj.542157 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Mezuniyet Öncesi ve Sonrasında Hekimlik Mesleğine Yönelik Tutum %A Sevil Aydoğan , Seval Çalışkan Pala , Burhanettin Işıklı %T Mezuniyet Öncesi ve Sonrasında Hekimlik Mesleğine Yönelik Tutum %D 2019 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 19 %N 1 %R doi: 10.17098/amj.542157 %U 10.17098/amj.542157
ISNAD Aydoğan, Sevil , Çalışkan Pala, Seval , Işıklı, Burhanettin . "Mezuniyet Öncesi ve Sonrasında Hekimlik Mesleğine Yönelik Tutum". Ankara Medical Journal 19 / 1 (March 2019): 10-20. https://doi.org/10.17098/amj.542157