Hakkında

YAYIN POLİTİKASI                            

Amaçlar ve Kapsam

Ankara Medical Journal, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı’nın hakemli, açık erişimli, yaygın süreli yayınıdır. Dergimiz yılda dört sayı yayınlamaktadır (Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında , üçer aylık periyot bitimlerinde) ve BASE, EBSCOHost, Google ScholarSHERPA/RoMEO, DRJI, ROAD,TUBITAK Türk Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline, J-Gate, Journal Index, Cite Factor, HINARI, DOAJ, Journal TOCs, UlrichsWeb Global Serials Directory ve diğer dizinler tarafından listelenmektedir. Dergimiz, hakemli dergi hüviyetinde olup, gönderilen yazılar hakem (danışman/değerlendirici) değerlendirmesi (peer review) yöntemiyle değerlendirilecektir. Gönderilecek yazılar, Dünya Sağlık Editörleri Kurulu'nun (ICMJE) biyomedikal dergilere gönderilecek yazılarda aranan ortak kuralların güncel sürümüne (icmje_17.pdf) uygun olmalıdır.

Dergimizin yazım dili İngilizce ve Türkçe'dir. 2016 yılından itibaren tercihen İngilizce olarak yazılmış yazıları yayınlamayı planladığımızdan, bu aşamadan sonraki yazı başvurularınızın İngilizce dilinde olması öncelik sebebimiz olacaktır.

Ankara Medical Journal, ağırlıklı olarak aile hekimliği, genel tıp, tıp eğitimi, sağlık politikaları, toplum sağlığı alanlarında ve birinci basamakla ilgili; klinik öncelik olarak davetli derleme makaleleri, olgu bildirileri, resimlerle bir konu, editöre mektuplar, tıp dünyasından haberler ve gelişmeler ile temel ve klinik araştırmaları yayınlamayı amaçlamaktadır. Makalelerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayın için başka bir dergide inceleme altında olmaması gerekir. Yayın kurallarına uygun olarak hazırlanmamış makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Makaleler Online olarak, http://www.ankaramedicaljournal.com adlı web sayfasından "Yayın Hakkı Devir Formu" ile birlikte gönderilmelidir. Online makale girişi yapılırken, Türkçe ve İngilizce sayfaların ayrı ayrı doldurulduğundan emin olunuz. Makalelerin tam metinlerine www.ankaramedicaljournal.com adresinden ücretsiz olarak ulaşılabilmektedir.

Yayın ve Hakem Değerlendirme Süreçleri

Değerlendirilmek üzere yollanan tüm yazılar en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Dergimizin çift-kör değerlendirme prensipleri gereği yazar ve hakem isimleri birbirlerine açıklanmamaktadır. Yollanan yazılar, değerlendirme süreci boyunca en az iki kez intihal programı ile taranmakta ve örtüşme veya birebir aynı metin varlığı açısından incelenmektedir. Makaleniz basım için kabul edildiğinde, veriler değişime uğratılmadan netlik ve anlaşılabilirliği arttıracak editöryel revizyonlardan geçebilir. Derginin yayın ve bilimsel içeriği ve bu içeriğin basım zamanları konusunda tam yetki Sorumlu Yazı İşleri Müdürü’ne aittir.

Ankara Medical Journal, makale yükleme ve herhangi bir işlem için ücret almamaktadır.

"Yayınlanan her araştırmanın verilerinin 5 yıl süre ile araştırmacı tarafından saklanması zorunludur. Gerek yayın politikamız gerekse dahil olduğumuz uluslararası yayın kuruluşlarının kuralları gereğince zaman zaman bazı yazıların verileri ve analiz programları yazarlarından istenebilecektir."

Çıkar Çatışması

Yazarlar, çıkar çatışması olmadığını beyan etmeli, ayrıca maddi destek aldılarsa, bunu yayın hakkı devir formu ve makalenin sonunda açıkça belirtmelidirler.

Etik

Deneysel, klinik ve ilaç araştırmaları için Helsinki Deklarasyonu etik standartlarına uygun etik kurul onayı alınmalı. Çalışmanın yapıldığı kişiler bilgilendirilerek onayları alınmalı ve makalenin “Gereç ve yöntem” bölümünde yazılmalıdır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, yazının “Gereç ve yöntem” kısmında çalışmanın Laboratuvar Hayvanlarının Bakımı ve Kullanımı Kılavuzu prensipleri doğrultusunda yapıldığı ve ilgili kurumdan etik kurul onayı alındığı belirtilmelidir. Gerek görülürse editör tarafından etik kurul onayının bir örneği yazarlardan istenebilir.

Gönderilecek makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulması zorunludur. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.

Atıf formatları

Makale için:

Korytina G, Kochetova O, Akhmadishina L, Viktorova E, Victorova T. Polymorphisms of cytochrome P450 genes in three ethnic groups from Russia. Balkan Med J 2012;29:252-60.

Kısaltması olmayan dergi adı aynen verilmelidir:

Uğurluoğlu C, Kalaycı MU, Pak I. Nonpalpabl meme lezyonlarında Radyolojik-Patolojik Korelasyon. Çağdaş Cerrahi Dergisi 2004;18:37-40.

Kitaptan alıntı:

Tos M. Cartilage tympanoplasty. 1st ed. Stuttgart-New York: Georg Thieme Verlag; 2009.

Tek yazarlı kitaptan belirli sayfa(lar)dan alıntı:

Doğan O. Davranış Bilimleri. 2. Baskı, Sivas: Önder Matbaası; 1999:41-49.

Çok yazarlı bir kitaptaki çok yazarlı bir bölümden alıntı için:

Schulz JE, Parran T Jr. Principles of identification and intervention. In: Principles of Addicton Medicine, Graham AW, Shultz TK (editors). American Society of Addiction Medicine, 3rd ed., Baltimore: Williams&Wilkins; 1998:1-10.

Editörler aynı zamanda kitabın içindeki metin ya da metinlerin yazarı ise (önce alınan metin ve takiben kitabın ismi şeklinde):

Diener HC, Wilkinson M (editors). Drug-induced headache. In: Headache. First ed., New York: Springer-Verlag;1988:45-67.

Çeviri Kitaptan Alıntı için:

Milkman HB, Sederer LI. Alkolizm ve Madde Bağımlılığında Tedavi Seçenekleri. Doğan Y, Özden A, İzmir M. (Çevirenler) 1. Baskı, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi; 1994:79-96.

Tezden alıntı için:
Kılıç C. Genel Sağlık Anketi: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması. Uzmanlık Tezi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Ankara; 1992.

Kongre bildirileri için:
Felek S, Kılıç SS, Akbulut A, Yıldız M. Görsel halüsinasyonla seyreden bir şigelloz olgusu. XXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Özet Kitabı, 22-27 Eylül 2000, Antalya: Mars Matbaası; 1994:53-56.

İnternet sitesinden alıntılar için site adı, URL adresi, varsa yazar adları erişim tarihi eksiksiz verilmelidir.

Sağlık Bakanlığı [İnternet]. http://www.sb.gov.tr/TR/dosya/1-90491/h/ek-1-kamu-saglik-hizmetleri-satistarifesi.xlsx (Erişim Tarihi: 14.01.2014).

DOI verilecekse, 

Joos S, Musselmann B, Szecsenyi J. Integration of Complementary and Alternative Medicine into Family Practice in Germany: Result of National Survey. Evid Based Complement Alternat Med 2011 (doi: 10.1093/ecam/nep019).

Diğer alıntı biçimleri için, lütfen ICMJE Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Sample References” adresine başvurunuz.

 Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler.

Açık Erişim

Ankara Medical Journal, bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurması ilkesi doğrultusunda açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Ankara Medical Journal içeriği tüm kullanıcılara açık, serbestçe/ücretsiz "açık erişimli" bir dergidir. Kullanıcılar, yayıncıdan ve yazar(lar)dan izin almaksızın, dergideki makaleleri tam metin olarak okuyabilir, indirebilir, dağıtabilir, makalelerin çıktısını alabilir ve kaynak göstererek makalelere bağlantı verebilir.

ANKARA MEDICAL JOURNAL

 YAYIN HAKKI DEVİR FORMU 

Aşağıda imzası bulunan yazar(lar) olarak bu makalenin yazılması sırasında ve çalışmanın planlanması, yapılması ve verilerin analiz edilmesi aşamalarında etkin bir rol aldığımızı, makalenin etik kurallara uygun bir şekilde yapıldığını, orijinal olduğunu, yazının içeriğine ve sorumluluğuna katıldığımızı, herhangi bir çıkar çatışması mevcut olmadığını beyan ederiz.

Bu makale ya da bu makaleye benzer içerikte bir başka çalışma hiçbir dergi veya ortamda (bildiri özeti olarak yer almak dışında) yayınlanmadı veya yayınlanmak üzere gönderilmedi.

Aşağıda imzası bulunan yazar(lar) olarak makalenin son halini gözden geçirdik ve yayınlanması için uygun bulduk, yazının derginiz editörlerince gözden geçirilmesine ve düzeltme yapılmasına izin veriyoruz.

Yayına kabul edilmesi durumunda yazının bütün yayın haklarını Ankara Medical Journal’a devir etmeyi kabul etmekteyiz (Yayın hakları yazının basılmasını, çoğaltılmasını ve dağıtılmasını ve mikrofilm, elektronik form veya benzer reprodüksiyonları içermektedir).

Araştırma için ilgili Etik Kurul izinleri alınmıştır, gerekmesi durumunda makale ilgili tüm verileri editörlere göndermeyi garanti ederiz.

Bu araştırma için herhangi bir kuruluştan maddi destek alınmamıştır/

Bu araştırma için .................………………….. kuruluşundan maddi destek alınmıştır.

 

 

Yazının başlığı

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

                    Yazar adı                     Tarih                           Yazar imzası

……………………………         …………           ……………………………….

……………………………         …………           ……………………………….

……………………………         …………           ……………………………….

……………………………         …………           ……………………………….

……………………………         …………           ……………………………….

……………………………         …………           ……………………………….

 

İletişimden Sorumlu Yazar Adı: …………………………………………………

İletişim Adresi: …………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

Tel: ………………     Faks: ……………..  e-posta: ………………………….

 

 

Bu form gerektiğinde fotokopi ile çoğaltılabilir.

Sayfa düzenleme aşaması, makalenin şekli, sözcükleri, gramer yapısı, açıklığı ve akıcılığını geliştirme amaçldır. Bir diğer evrede de yalnızca yazın ve şekil düzeltmeleri yapılacağından bu yazar için yazıda yapabileceği son değişiklikler için son şans olmaktadır. Sayfa düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçimindedir. Böylece belge kolayca biçimlendirilir. Buradaki açıklamalar iki yöntemi önerir. Birincisi MS Word programının Değişiklikleri İzle olanağını kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, editör ve dizgicilerin programa ulaşım olanağının olması gerekir. İkinci sistem ise, yazılım bağımsızdır ve Harward Educational Review yönteminden izin alınarak buraya alınmıştır. Dergi editörü bu açıklamaları düzenleyip, kendi koşullarına daha uygun biçime getirebilir.

Sayfa düzenlemesi düzeltme sistemleri

1. Microsoft Değişiklikleri İzle özelliği ile Menü çubuğundaki araçlar sekmesinde "Değişiklikleri İzle" etkinleştirilerek, kopya dizgisini yapan kişi değişiklikler yapar. Eklediği metinler veya sildiği metinler farklı renk ile gösterilir. Değiştirilen belge editöre sunulmak üzere sisteme yüklenir. Editör değişiklikleri inceleyip, yazarın görüşüne sunabilir. Editör ve yazar uygun gördükleri değişiklikleri normal biçime getirirler ve ek düzeltmeleri var ise, Değişiklikleri İzle özelliği ile farklı renklerde olmak üzere, metine eklerler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar mutlaka bu soruların yanıtını ilgili köşeli parantez içine yazmalıdır. Sayfa düzenleme ekibinden gelen sorular makalenin doğru dizilmesi için önemlidir. Yazar ve editör değişikliklerde mutabık kalınca, son Sayfa düzenleme işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemden sonra yazı görüntü açısından tamamlanıp, basılacak hale gelmek üzere yönlendirilir. Bu basamakta da yazar ve editörlerin görüşü alınacaktır.

2. Harward Educational Review yöntemi ile yazıda elektronik değişiklikler yapmak için talimatlar

Yazının elektronik kopyasında değişiklik yapılırken, aşağıdaki yöntemleri kullanınız.

Önerilen değişikliklere yanıt verme:   Önerilen değişiklikleri kabul ediyorsanız, ilgili metni kalın fontlardan, normal fonta değiştiriniz.   Önerilen değişiklikleri kabul etmiyorsanız, orjinal metni yeniden girip, kalın font yaparak işaretleyiniz.

Ekleme ve çıkarmalar yapma:   Eklemelerinizi metni kalın font yaparak işaretleyiniz   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantez ve kalın font ile işaretleyiniz: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, lütfen ilgili alana bir not ekleyiniz. Örneğin : [iki cümleyi siliyorum. silinecek metin]

Yazarın önerilerine yanıt verme   Yazarın yaptığı değişiklikleri değiştirmeyiniz. Kesinlikle silmeyiniz.   Yazarın önerilerinin sonuna verdiğiniz kararı Yorum işareti ile ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu..... Yorum: silmek istedikleriniz silinecek. ]

Yorum yapma   Esaslı değişiklikler veya organizasyonel değişiklikleri açıklamak için yorumları kullanınız   e.g., [Yorum: Üsteki paragrafın 5 yerine 7. olması daha uygun olacak]  Not: Eğer sayfa numaraları söz konusu ise, size basılarak gelen kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir...

Elektronik düzenleme için bir örnek

Orijinal "yazı" dosyası Orjinal makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yaparken, lütfen birlikte çalıştığınız kişilerin görüşlerini alınız. Değişilikleri tamamladığınızde dosya adını değiştiriniz (YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. Eleştiri ve önerilerle yazara geri gönderilen yazı Makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yapmdan önce yazınızı izleyen editörlerle temas kurunuz. Revizyonlarınızı bitirdikten sonra elektronik yazı dosyanızı farklı ad ile kaydediniz. (Örneğin YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. ONA yollanan revize edilmiş yazı Makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yapmdan önce yazınızı izleyen editörlerle temas kurunuz. Lütfen aşağıdaki kurallara uymadaki yetersizliğin yazınızın basılmasında ciddi gecikmelere neden olabileceğini unutmayınız. Revizyonlarınızı bitirdikten sonra elektronik yazı dosyanızı farklı ad ile kaydediniz. (Örneğin YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. Yeni dosyada [silinmiş sözcük] değiştirilmiş bölümler kalsın veya işaret edilsin Örneğin [Yorum: Önerinize cevaben bir cümle ekledim.] Notlar: • Koyu yazılan metinlerin normale çevrilmesi, o paragraftaki değişikliklerin kabulünü gösterir. • Yeni cümlleler eklendi ise, koyu renk karakterler ile işaret edilirler. • [silinen sözcükler] Köşeli parantez içine alınmış metin tümü ile silinecek metindir. • Köşeli parantez içinde YORUM: biçiminde başlayan ifadeler editöre görüş bildirmeki için kullanılır.