Yazım Kuralları

Genel Format

Makale sayfa düzeni her yönden 2,5 cm boşluk olacak şekilde, Microsoft Word™ (ver. 7.0 ve üstü), Times New Roman Türkçe karakteri ile 12 punto ve çift satır aralığı ile yazılmalıdır. Metinde yapılan kısaltmalarda ayraçtan sonra kısaltmanın okunuşuna göre devam edilmelidir (Örn, Tüberküloz için: Tbc’nin, Tbc'un değil). Yazılarda "System International" (SI) birimleri kullanılmalıdır. Tablo ve grafiklere metin içinde atıf yapılmalıdır. Kısaltmalar öz ve metinde ilk geçtikleri yerde açık yazılıp, parantez içinde kısaltma verilmek kaydıyla, kullanılabilirler.

Yazılarda materyal ve metot bölümü ayrıntılı belirtilmeli. 

Çalışma daha önce bir bilimsel toplantıda sunulmuşsa, toplantının adı, tarihi ve yeri belirtilmelidir.

Makale başvurularınızda önereceğiniz hakem var ise, muhtemel iki hakemin adlarını, adreslerini, e-posta adreslerini de belirtiniz. Editörlerin önerilen hakemlere başvurup başvurmama hakkını saklı tuttuklarını hatırlatmak isteriz.

İlk sayfada yazının başlığı ve yazının kategorisi (araştırma yazısı, derleme, vaka bildirisi, editörlere mektup vb.), yazarların adları ve unvanları, makalenin gönderildiği kurumun açık adı, yazışma yapılacak yazarın adı, adresi, telefon ve faks numarası (varsa), elektronik posta adresi bulunmalıdır.

Bilimsel yazılarda, Türkçe ve İngilizce özleri takiben uygun dilde Index Medicus "Medical Subject Headings" a uygun en az 3 adet anahtar kelime verilmelidir. Bilimsel makalelerdeki Türkçe anahtar kelimelerin "Türkiye Bilim Terimleri" arasından seçilmesi, yazarların http://www.bilimterimleri.com ve http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html adreslerinden yararlanmaları gerekmektedir. 

Özler

Tüm yazılarda Türkçe ve İngilizce başlıklı 400 kelimeyi aşmayan (vaka sunumlarında 250) öz ve 3-6 adet anahtar kelime olmalıdır.

Araştırma makaleleri

Özler 400 kelimeyi geçmemeli ve şu şekilde yapılandırılmalıdır:

Türkçe özler aşağıdaki sıraya göre hazırlanmalıdır:

·         Amaç

·         Materyal ve Metot

·         Bulgular

·         Sonuç

İngilizce özler de aşağıdaki sıraya göre hazırlanmalıdır:

·         Objectives

·         Materials and Methods

·         Results

·         Conclusion

Ana metin 3000 kelimeyi aşmamalı (öz, kaynaklar, tablo ve şekiller hariç), maksimum 30 referans olmalıdır.

Araştırma makaleleri şu bölümlerden oluşmalıdır:

·         Başlık ve özler (Türkçe ve İngilizce)

·         Anahtar kelimeler (Türkçe ve İngilizce)

·         Giriş

·         Materyal ve Metot

·         Bulgular

·         Tartışma

·         Kaynaklar

·         Tablolar, resimler ve şekiller

Derlemeler: 

Davet üzerine yazılan derleme yazılarında, konuyla ilgili yeni gelişmeler yazarın deneyimleri ile ele alınmalıdır. Bölümsüz, kısa, açıklayıcı Türkçe ve İngilizce öz yazılmalıdır. Öz 400 kelimeyi, ana metin ( öz, kaynak, tablo, şekil hariç) 5000 kelimeyi aşmamalı, yazar sayısı beşi, kaynak sayısı atmışı geçmemelidir.

Olgu Sunumları:

Öz kısa, açıklayıcı, bölümsüz olmalı, 250 kelimeyi geçmemelidir.

Olgu sunumları şu bölümlerden oluşmalıdır:

·         Türkçe ve İngilizce  başlık,

·         Türkçe ve İngilizce öz (vakanın özelliği ile neden sunulmaya değer olduğu belirtilmelidir),

·         Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler

·         Giriş,

·         Olgu,

·         Tartışma,

·         Kaynaklar,

·         Tablolar ve çizimler.

Yazının tümü (kaynaklar, tablo ve şekiller hariç) 1200 kelimeyi geçmemeli, en fazla 5 yazar adı, 10 kaynak ve 5 tablo veya şekil verilmelidir.

Editöre Mektup

Kaynaklar hariç 500 kelimeyi aşmamalıdır. Öz gerekmemektedir, en fazla 4 yazarı, 5 referansı, 1 şekil veya tablosu olmalıdır.

Kaynaklar

Kaynaklar, yazıdaki sıralamasına göre yazılmalı ve metin içinde, cümle sonunda, noktalama işaretlerinden sonra "Üst Simge (Örneğin, 4 nolu kaynak ise,4)" olarak belirtilmelidir. Kaynak olarak gösterilen makalede bulunan yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmelidir. Yedi veya daha fazla ise ilk 3 isim yazılıp "ve ark." eklenmelidir. Web referansı kaynak olarak kullanılacaksa, adres, başlık ve erişim tarihi eklenmelidir.

Kaynak Dergi adı kısaltmaları  Index Medicus’a göre olmalıdır. kısaltması bulunmayan dergilerin tam adı yazılmalıdır.

Makaleden alıntı için, yazarların soyadları ve adlarının baş harfleri, makale ismi, dergi ismi, yıl, cilt, sayı, sayfa no'su belirtilmelidir. Bir cilt boyunca devam eden numaralandırma sistemi olan bir dergiden atıf yapılacaksa, parantez içindeki sayı numarası verilmeyebilir. Sayılar arası noktalama işaretleri sonrası boşluk bırakılmamalıdır.

Korytina G, Kochetova O, Akhmadishina L, Viktorova E, Victorova T. Polymorphisms of cytochrome P450 genes in three ethnic groups from Russia. Balkan Med J 2012;29:252-60.

Kısaltması olmayan dergi adı aynen verilmelidir:

Uğurluoğlu C, Kalaycı MU, Pak I. Nonpalpabl meme lezyonlarında Radyolojik-Patolojik Korelasyon. Çağdaş Cerrahi Dergisi 2004;18:37-40.

Kitaptan alıntı:

 

Tos M. Cartilage tympanoplasty. 1st ed. Stuttgart-New York: Georg Thieme Verlag; 2009.

 

Tek yazarlı kitaptan belirli sayfa(lar)dan alıntı:

Doğan O. Davranış Bilimleri. 2. Baskı, Sivas: Önder Matbaası; 1999:41-49.

Çok yazarlı bir kitaptaki çok yazarlı bir bölümden alıntı için:

Schulz JE, Parran T Jr. Principles of identification and intervention. In: Principles of Addicton Medicine, Graham AW, Shultz TK (editors). American Society of Addiction Medicine, 3rd ed., Baltimore: Williams&Wilkins; 1998:1-10.

Editörler aynı zamanda kitabın içindeki metin ya da metinlerin yazarı ise (önce alınan metin ve takiben kitabın ismi şeklinde):

Diener HC, Wilkinson M (editors). Drug-induced headache. In: Headache. First ed., New York: Springer-Verlag;1988:45-67.

Çeviri Kitaptan Alıntı için:

Milkman HB, Sederer LI. Alkolizm ve Madde Bağımlılığında Tedavi Seçenekleri. Doğan Y, Özden A, İzmir M. (Çevirenler) 1. Baskı, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi; 1994:79-96.

Tezden alıntı için:
Kılıç C. Genel Sağlık Anketi: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması. Uzmanlık Tezi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Ankara; 1992.

Kongre bildirileri için:
Felek S, Kılıç SS, Akbulut A, Yıldız M. Görsel halüsinasyonla seyreden bir şigelloz olgusu. XXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Özet Kitabı, 22-27 Eylül 2000, Antalya: Mars Matbaası; 1994:53-56.

İnternet sitesinden alıntılar için site adı, URL adresi, varsa yazar adları erişim tarihi eksiksiz verilmelidir.

Sağlık Bakanlığı [İnternet]. http://www.sb.gov.tr/TR/dosya/1-90491/h/ek-1-kamu-saglik-hizmetleri-satistarifesi.xlsx (Erişim Tarihi: 14.01.2014).

DOI verilecekse, 

Joos S, Musselmann B, Szecsenyi J. Integration of Complementary and Alternative Medicine into Family Practice in Germany: Result of National Survey. Evid Based Complement Alternat Med 2011 (doi:10.1093/ecam/nep019).

Diğer alıntı biçimleri için, lütfen "ICMJE Uniform Requirements forManuscripts Submitted to Biomedical Journals: Sample References” adresine başvurunuz.

İstatistik Bilgi

Kullanılan istatistiksel yöntem, orijinal veriye erişebilecek bilgili bir okuyucunun rapor edilen sonuçları onaylayabileceği bir ayrıntıda belirtilmelidir. İstatistiksel terimler, kısaltmalar ve semboller tanımlanmalıdır. Kullanılan bilgisayar programı, istatistiksel yönteme dair açıklama verilmelidir. Çalışma deseni ve istatistiksel yönteme dair kaynaklar mümkünse belirtilmelidir.

Sonuçların sunumunda, özellikle ortalama ve yüzdelik verirken, ondalıklı hanelerin gösteriminde virgülden sonra 2 hane kullanılmalı (112,2 yerine; 112,20 veya 112,21 gibi). P, t, Z değerleri istisnadır ve virgülden sonra 3 hane verilmelidir (p<0,05 yerine tam değer p=0,001). Tam sayı dışındaki gösterimlerde noktadan sonra iki hane, istatistiksel değerlerin (p, t, z, F, Ki-Kare gibi) noktadan sonra üç hane değerlerin sunulması" ile " p değerlerinin sunumunda p<0,05 veya p>0,05 yerine test istatistiği ile birlikte tam p değerinin (bu değerin yüzde birden küçük olması durumunda p<0,01, binde birden küçük olması durumunda ise p<0,001 hariç) gösterilmesi gerekmektedir.